Kana­dyj­ska Agen­cja Skar­bo­wa CRA zablo­ko­wa­ła w sobo­tę 800 000 kont użyt­kow­ni­ków inter­ne­to­wych w oba­wie, że ich dane logo­wa­nia użyt­kow­ni­ków i hasła zosta­ły zhakowane.

Powo­łu­jąc się na ryzy­ko zwią­za­ne z posia­da­niem tych infor­ma­cji przez nie­wła­ści­we pod­mio­ty CRA pod­ję­ła tę decy­zję w ramach kro­ków zapobiegawczych.

„Podob­nie jak w przy­pad­ku kont, któ­re zosta­ły zablo­ko­wa­ne w lutym, iden­ty­fi­ka­to­ry użyt­kow­ni­ków i hasła nie zosta­ły naru­szo­ne w wyni­ku naru­sze­nia sys­te­mów onli­ne CRA, a raczej mogły zostać uzy­ska­ne przez nie­upo­waż­nio­ne oso­by trze­cie i na róż­ne spo­so­by ze źró­deł zewnętrz­nych CRA ”, stwier­dza oświad­cze­nie Reve­nue Canada.

reklama

Agen­cja stwier­dzi­ła, że ​​w prze­ci­wień­stwie do tego, co wyda­rzy­ło się w lutym, chcia­ła z wyprze­dze­niem ostrzec ludzi, że dostęp do ich kont może być ogra­ni­czo­ny w gorą­cym okre­sie podatkowym.

Jeśli zosta­ną pod­ję­te pró­by zalo­go­wa­nia się na zablo­ko­wa­ne kon­to, użyt­kow­nik otrzy­ma komu­ni­kat  że jego iden­ty­fi­ka­tor użyt­kow­ni­ka CRA (“login”)został unieważniony.

Podat­ni­cy mogą odzy­skać dostęp do swo­je­go kon­ta CRA, prze­cho­dząc do stro­ny logo­wa­nia CRA i two­rząc nowy iden­ty­fi­ka­tor użyt­kow­ni­ka i hasło CRA lub uży­wa­jąc innej meto­dy logo­wa­nia powią­za­nej z ich kon­tem CRA.

Roz­wią­za­nie pro­ble­mu  może potrwań do 22 mar­ca i po tej dacie, jeśli użyt­kow­ni­cy nadal nie będą mogli się zalo­go­wać, powin­ni zadzwo­nić do CRA

„Wszy­scy Kana­dyj­czy­cy powin­ni moni­to­ro­wać swo­je kon­ta CRA pod kątem wszel­kich podej­rza­nych dzia­łań, w tym  zmian w infor­ma­cjach ban­ko­wych, adre­sach pocz­to­wych lub wnio­skach o świad­cze­nia skła­da­nych w ich imie­niu. Ponad­to hasła powin­ny być regu­lar­nie aktu­ali­zo­wa­ne ”- napo­mi­na Reve­nue Canada.