W pią­tek opu­bli­ko­wa­no listę onta­ryj­czy­ków, któ­rzy w zeszłym roku pra­cu­jąc w sek­to­rze publicz­nym, zaro­bi­li ponad 100 000 dola­rów. Zna­la­zło się na niej ponad 200 000 nazwisk. Dla porów­na­nia w 2019 było ich ponad 150 000. Śred­nia pen­sja osób z “sun­si­ne list” w 2020 roku spa­dła do 125 871 dol. ze 127 396 dol. rok wcześniej.

Pierw­sze miej­sce zajął Ken­neth Har­twick, dyrek­tor Onta­rio Power Gene­ra­tion. Har­twick zaro­bił w ubie­głym roku 1 236 056,84 dol. To o jed­ną trze­cią wię­cej niż w 2019 roku, gdy znaj­do­wał się na dru­gim miej­scu. Tym razem dru­gi był Domi­ni­que Minie­re, głów­ny dyrek­tor stra­te­gicz­ny Onta­rio Power Gene­ra­tion, któ­ry zaro­bił 1,14 milio­na. Sześć z pierw­szych dzie­się­ciu osób z listy pra­co­wa­ło w OPG.

Kevin Smith, dyrek­tor Uni­ver­si­ty Health Network w Toron­to, spadł na pią­te miej­sce z trze­cie­go. Jego ubie­gło­rocz­ne zarob­ki wynio­sły 920 000 dol. Smith był naj­le­piej opła­ca­nym pra­cow­ni­kiem w pro­win­cji, któ­ry nie pra­co­wał w Onta­rio Power Gene­ra­tion. Przy­kła­do­wo per­mier Doug Ford zaro­bił w zeszłym roku 210 000 dol.

Reklama

Zda­niem pro­win­cji zwięk­sze­nie licz­by osób znaj­du­ją­cych się na liście ma zwią­zek z pan­de­mią COVID-19 — któ­ra spo­wo­do­wa­ła wzrost zapo­trze­bo­wa­nia na nie­któ­re usłu­gi publicz­ne, zwłasz­cza z zakre­su opie­ki zdro­wot­nej i edu­ka­cji. Część osób musia­ła pra­co­wać wię­cej i zaro­bi­ła wię­cej. Poza nad­go­dzi­na­mi wzrost wyna­gro­dzeń mógł być zwią­za­ny z awan­sa­mi, pod­wyż­ka­mi, pre­mia­mi i odprawami.

Onta­rio jest zobli­go­wa­ne do publi­ko­wa­nia “sun­shi­ne list” na mocy zapi­sów zawar­tych w Public Sec­tor Sala­ry Disc­lo­su­re Act. Pra­wo zosta­ło uchwa­lo­ne za cza­sów kon­ser­wa­tyw­ne­go pre­mie­ra Mike­’a Har­ri­sa w 1996 roku. Wszyst­kie orga­ni­za­cje, któ­re otrzy­mu­ją finan­so­wa­nie z budże­tu pro­win­cji, muszą poda­wać nazwi­ska i sta­no­wi­ska osób zara­bia­ją­cych ponad 100 000 dol. Wymóg ten obej­mu­je pra­cow­ni­ków rzą­do­wych i sek­tor publiczny.