Zatka­nie Szla­ku i Drogi

Tak się zło­ży­ło, że jeden z naj­więk­szych kon­te­ne­row­ców świa­ta zakor­ko­wał oce­anicz­ną tra­sę chiń­skie­go “Szla­ku i Dro­gi”, pozo­sta­je jesz­cze zde­sta­bi­li­zo­wać Euro­pę Wschod­nią aby odciąć chiń­skie łań­cu­chy dostaw — twier­dzi w swym wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor

Reklama