Pola­ry­za­cja ame­ry­kań­skie­go spo­łe­czeń­stwa nara­sta­ła w USA jesz­cze przed powsta­niem mediów spo­łecz­no­ścio­wych — stwier­dził w Kon­gre­sie szef Face­bo­oka Mark Zuc­ker­berg. Za two­rze­nie podzia­łów obwi­nił m.in. polityków.

Zuc­ker­berg wraz z m.in. sze­fem Twit­te­ra Jac­kiem Dor­sey­em zezna­wał w Kon­gre­sie na temat sze­rze­nia dez­in­for­ma­cji i rady­kla­nych poglą­dów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Kwe­stia ta znaj­du­je się w cen­trum uwa­gi par­la­men­ta­rzy­stów od cza­su zamie­szek na Kapi­to­lu z 6 stycz­nia, w któ­rych śmierć ponio­sło pięć osób.

“Zro­bi­li­śmy, co w naszej mocy, aby zapew­nić uczci­wość wybo­rów, a następ­nie 6 stycz­nia pre­zy­dent (Donald) Trump wygło­sił prze­mó­wie­nie, w któ­rym odrzu­cił wyni­ki i wezwał ludzi do wal­ki” — powie­dział Zuc­ker­berg. “Atak na Kapi­tol był obu­rza­ją­cy i chcę wyra­zić współ­czu­cie wszyst­kim pra­cow­ni­kom Kapi­to­lu, któ­rzy musie­li prze­żyć ten hanieb­ny moment naszej histo­rii” — dodał.

“Uwa­żam, że były pre­zy­dent powi­nien być odpo­wie­dzial­ny za swo­je sło­wa, a ludzie, któ­rzy zła­ma­li pra­wo, powin­ni być odpo­wie­dzial­ni za swo­je czy­ny” — stwier­dził szef Facebooka.

Reklama

Zuc­ker­berg powie­dział tak­że, że nie uwa­ża, by gigan­ci tech­no­lo­gicz­ni byli w sta­nie zmniej­szyć podzia­ły w USA. “Pola­ry­za­cja nara­sta­ła w Ame­ry­ce na dłu­go przed powsta­niem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, a w wie­lu innych kra­jach, w któ­rych są one popu­lar­ne, zmniej­szy­ła się lub jest na sta­bil­nym pozio­mie” — argumentował.

Szef Face­bo­oka obwi­nił za podzia­ły w ame­ry­kań­skim spo­łe­czeń­stwie “śro­do­wi­ska poli­tycz­ne i medial­ne, któ­re roz­dzie­ra­ją Ame­ry­kę”. (PAP)

liv/