Sza­now­ni Państwo!

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać że VI Obcho­dy Katyń­skie w Lon­dy­nie odbę­dą się w nie­dzie­lę 18 Kwiet­nia 2021, godz. 13.30–14.30, pod Pomni­kiem Katyń­skim na cmen­ta­rzu Gun­ners­bu­ry. Msza Świę­ta w inten­cji Ofiar zbrod­ni Katyń­skiej odbę­dzie się rano o godz. 11.30 w koście­le na Ealin­gu pw. NMP Mat­ki Kościoła.

Pamięć o Ofia­rach tej zbrod­ni nigdy nie zaginie!

Z powo­du restryk­cji licz­ba uczest­ni­ków obcho­dów jest ograniczona.

Orga­ni­za­to­rzy w tym roku: Koło Myśli Nie­za­leż­nej i Komi­tet Obro­ny Pol­ski-Wiel­ka Brytania.

Z powa­ża­niem

Krzysz­tof Jastrzemb­ski, Londyn