MSZ i amba­sa­da RP w Waszyng­to­nie reagu­ją na oszczer­stwa Żydów­ki-LGBT ws. Holo­kau­stu. „Skan­dal. Pró­bu­je kre­ować odpo­wie­dzial­ność Pol­ski za zagła­dę Żydów”
Publi­ka­cja „The New Yor­ker” jest skan­da­licz­na. Pró­bu­je kre­ować odpo­wie­dzial­ność Pol­ski za zagła­dę Żydów w trak­cie II woj­ny świa­to­wej – oce­nił wice­szef MSZ Szy­mon Szyn­kow­ski vel Sęk. Jak poin­for­mo­wał, w tej spra­wie zde­cy­do­wa­nie zare­ago­wa­ła tak­że pol­ska amba­sa­da w Waszyngtonie.
To reak­cja na arty­kuł, któ­ry uka­zał się w ame­ry­kań­skiej gaze­cie „The New Yor­ker”, pt. „Histo­ry­cy ata­ko­wa­ni za bada­nie roli Pol­ski w Holo­kau­ście”. Autor tek­stu pisze, że „aby oczy­ścić naród z zarzu­tu zamor­do­wa­nia trzech milio­nów Żydów, pol­ski rząd posu­wa się do ści­ga­nia za znie­sła­wie­nie naukow­ców Jana Gra­bow­skie­go i Bar­ba­re Engelking”.

W oce­nie wice­sze­fa MSZ, „publi­ka­cja ‚The New Yor­ker’ jest skan­da­licz­na”. „Pró­bu­je kre­ować obraz, w któ­rym odpo­wie­dzial­ność za zagła­dę 3 mln Żydów w trak­cie II woj­ny świa­to­wej pono­szą Pola­cy” – dodał.

Jak pod­kre­ślił, „zde­cy­do­wa­ną kry­ty­kę tego mani­pu­la­cyj­ne­go arty­ku­łu wyra­zi­li już m.in. dyrek­tor muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau czy Komi­tet Żydów Ame­ry­kań­skich”. „Wska­za­li oni, że tekst jest for­mą wypa­cza­nia histo­rii Holo­cau­stu” – zaznaczył.

Reklama

„Pol­ska Amba­sa­da w Waszyng­to­nie jesz­cze wczo­raj­sze­go wie­czo­ra skie­ro­wa­ła do redak­cji New Yor­ker sło­wa jed­no­znacz­ne­go obu­rze­nia mani­pu­la­cyj­nym cha­rak­te­rem tek­stu, żąda­jąc jego usu­nię­cia i wska­zu­jąc, że jego tezy fał­szu­ją histo­rię Holo­cau­stu oraz II woj­ny świa­to­wej. Od reak­cji redak­cji uza­leż­nia­my dal­sze dzia­ła­nia w tej spra­wie” – poin­for­mo­wał Szyn­kow­ski vel Sęk.

W tej spra­wie oświad­cze­nie wydał tak­że Komi­tet Żydów Ame­ry­kań­skich na Euro­pę Środ­ko­wą (AJC Cen­tral Euro­pe). „Skry­ty­ko­wa­li­śmy pol­ski rząd za lukro­wa­nie praw­dy o posta­wach Pola­ków wobec Żydów w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Ale twier­dze­nie, że Pol­ska rozu­mia­na jako wspól­no­ta etnicz­nych Pola­ków i pań­stwo pol­skie są win­ne śmier­ci 3 milio­nów Żydów jest wypa­cze­niem Holo­kau­stu” – oświad­czył w sobo­tę na Twitterze.

„Tysią­ce Pola­ków szan­ta­żo­wa­ło, denun­cjo­wa­ło, a nawet mor­do­wa­ło Żydów wła­sny­mi ręka­mi. Tysią­ce Pola­ków poma­ga­ło Żydom, ryzy­ku­jąc życie swo­ich rodzin. Czy my zary­zy­ku­je­my nasze? Nie, Pol­ska oku­po­wa­na przez Niem­ców nie była zarzą­dza­na przez pań­stwo pol­skie. Obar­cza­nie Pol­ski zbio­ro­wą winą za Holo­caust jest błę­dem” – czy­ta­my w dru­gim wpisie.

 

za Naj­wyż­szy Czas