Zdewastowano pomnik ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Jorku

Posąg bło­go­sła­wio­ne­go pol­skie­go księ­dza kato­lic­kie­go w par­ku McCar­ren na Bro­okly­nie, został zde­wa­sto­wa­ny — poin­for­mo­wa­ła w śro­dę nowo­jor­ska policja.

Wokół pomni­ka zamor­do­wa­ne­go bojow­ni­ka o wol­ność ks. Jerze­go Popie­łusz­ki w pobli­żu ulic Nassau i Bed­ford Aves poroz­rzu­ca­no śmie­ci, a na coko­le napi­sa­ne były  sło­wa „No Polish”.

Nie­ste­ty poli­cja nie dys­po­nu­je nagra­nia­mi z monitoringu.

Reklama

Kon­sul Gene­ral­ny RP w Nowym Jor­ku Adrian Kubic­ki powie­dział Daily News, że wan­da­lizm miał miej­sce w ponie­dzia­łek. „To zda­rza­ło się wcze­śniej, więc teraz wie­my, że ktoś ma tu pro­blem z tym posą­giem” — powie­dział Kubicki

Nie­dłu­go po posta­wie­niu posąg został poma­lo­wa­ny spray­em z hasła­mi „Sta­lin” i „Lenin” — powie­dział Kubicki.

Póź­niej gło­wa pomni­ka zosta­ła odcię­ta. Ory­gi­nal­na gło­wa znaj­du­je się obec­nie w koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki na Greenpoincie.

„Za swo­ją wal­kę o wol­ność zapła­cił życiem i został zabi­ty przez komu­ni­stów. Jego wkład jest waż­ny nie tyl­ko dla Pol­ski, ale dla całe­go wol­ne­go świa­ta ”- powie­dział Kubic­ki. „To z powo­du odwa­gi ludzi takich jak on upa­dła żela­zna kur­ty­na i może­my cie­szyć się wol­no­ścią w Euro­pie Wschod­niej i na całym świe­cie, więc to bar­dzo smut­ne, co się tutaj dzieje”.

Pomnik został poświę­co­ny w McCar­ren Park w 1990 roku .

 

„Inten­syw­nie pro­wa­dzi­my śledz­two w spra­wie wan­da­li­zmu pomni­ka Jerze­go Popie­łusz­ki” — napi­sa­ła na Twit­te­rze poli­cja NYPD . „Jeste­śmy bar­dzo świa­do­mi zna­cze­nia dla pol­skiej spo­łecz­no­ści @ NYPD94Pct ”.