Cana­dian Blo­od Servi­ces uspo­ka­ja opi­nię publicz­ną, że krew odda­na przez każ­de­go, kto prze­szedł COVID-19 lub został zaszcze­pio­ny, jest bezpieczna.

„Bio­rąc pod uwa­gę, że COVID jest wiru­sem ukła­du odde­cho­we­go, nie ma wpły­wu na krew, jeśli cho­dzi o prze­nie­sie­nie się na pacjen­ta. Nie ma obaw ”- zapew­nia Chan­ta­le Pam­brun, dyrek­tor Cana­dian Blo­od Servi­ces Cen­tre for Inno­va­tion w Ottawie.

W Kana­dzie w ubie­głym roku ponad 955 000 osób zosta­ło zara­żo­nych COVID-19 , a dłu­go­ter­mi­no­we skut­ki zaka­że­nia są nadal w więk­szo­ści nieznane.

reklama

Agen­cja krwio­daw­stwa doda­ła w ankie­cie wypeł­nia­nej przez daw­cę kil­ka pytań wstęp­nych doty­czą­cych tego, czy poten­cjal­ny daw­ca był nara­żo­ny na COVID-19 w cią­gu minio­nych dwóch tygo­dni lub zara­ził się nowym koro­na­wi­ru­sem w cią­gu minio­nych 28 dni. Pam­brun powie­dzia­ła, że oso­by, któ­re nie czu­ją się dobrze po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki lub  pacjen­ci z COVID-19, któ­rzy nadal znaj­du­ją się pod opie­ką leka­rza, nie kwa­li­fi­ku­ją się do odda­nia krwi.

Krew od byłych pacjen­tów z COVID-19 zosta­ła wyko­rzy­sta­na w kra­jo­wym pro­jek­cie pilo­ta­żo­wym, w któ­rym wstrzyk­nię­to ją oso­bom, któ­re mia­ły wiru­sa. Nadzie­ja była taka, że ​​prze­ciw­cia­ła od tych, któ­rym uda­ło się poko­nać cho­ro­bę, mogą przy­spie­szyć powrót do zdrowia.

Pro­jekt jest  zakoń­czo­ny, a dane są ana­li­zo­wa­ne. Cana­dian Blo­od Servi­ces zbie­ra wyni­ki, aby uzy­skać dane do mode­lo­wa­nia roz­prze­strze­nia­nia się w spo­łecz­no­ściach w róż­nych regio­nach kraju

Sidhu, pro­fe­sor kli­nicz­ny w Cum­ming Scho­ol of Medi­ci­ne na Uni­wer­sy­te­cie Cal­ga­ry, zga­dza się, że nie ma obaw o krew odda­ną przez oso­bę cho­rą lub zaszczepioną.

„Zazwy­czaj w przy­pad­ku wyklu­cze­nia z trans­fu­zji lub odda­nia krwi sku­pia­my się na HIV i nie­któ­rych rodza­jach infek­cji paso­żyt­ni­czych” — mówi.

„COVID nie znaj­du­je się na tej liście”.

Oko­ło 400 000 osób z 37-milio­no­wej popu­la­cji Kana­dy regu­lar­nie odda­je krew.