Epi­sko­pat Fran­cji wsz­czął wewnętrz­ne postę­po­wa­nie w spra­wie sobot­nie­go nabo­żeń­stwa wiel­ka­noc­ne­go w koście­le pw. św. Cecy­lii w Pary­żu gdzie poja­wi­ły się tłu­my wier­nych bez mase­czek i dystan­su. Duchow­ni, któ­rzy uczest­ni­czy­li w pro­ce­sji, tak­że nie mie­li zakry­tych ust i nosa.

Spra­wa tra­fi­ła do mediów, ponie­waż ktoś obec­ny w świą­ty­ni nakrę­cił film. Rzecz­nik Epi­sko­pa­tu Fran­cji Vin­cent Ney­mon nie krył obu­rze­nia w związ­ku z “tak jaskra­wym łama­niem prze­pi­sów sani­tar­nych i lek­ce­wa­że­niem epi­de­mii”. Zacho­wa­nie ducho­wień­stwa okre­ślił jako prze­jaw “aro­gan­cji i zadufania”.

Pary­ska Pre­fek­tu­ra ze swej stro­ny roz­po­czę­ła docho­dze­nie w spra­wie “sytu­acji zagra­ża­ją­cej zdro­wiu i życiu”.

Z kolei die­ce­zja pary­ska wyda­ła spe­cjal­ne oświad­cze­nie, w któ­rym stwier­dzo­no, że “ewi­dent­ny brak posza­no­wa­nia zale­ceń epi­de­mio­lo­gicz­nych może wpra­wić w naj­wyż­sze zdu­mie­nie”. W komu­ni­ka­cie pod­kre­ślo­no, że “wła­dze kościel­ne odci­na­ją się od tego typu zacho­wań lek­ce­wa­żą­cych prze­pi­sy sani­tar­ne, któ­re są trud­no­ścią w życiu codzien­nym, ale są koniecz­ne”. Zazna­czo­no też, że zde­cy­do­wa­na więk­szość para­fii die­ce­zji pary­skiej – naj­więk­szej we Fran­cji – od mie­się­cy prze­strze­ga zasad wyni­ka­ją­cych z wal­ki z epidemią.

 

Źró­dło: Deut­sche Welle