W 2020 roku pomi­mo bra­ku lock­dow­nu Szwe­cja odno­to­wa­ła niż­szy wskaź­nik śmier­tel­no­ści niż więk­szość państw Europy 

ż
Agen­cja Reu­te­ra opu­bli­ko­wa­ła dane poka­zu­ją­ce, że Szwe­cja, któ­ra nie wpro­wa­dzi­ła rygo­ry­stycz­nych blo­kad sto­so­wa­nych pra­wie na całym świe­cie, Reu­ters zebrał dane unij­ne­go Euro­sta­tu, zgod­nie z któ­ry­mi Szwe­cja odno­to­wa­ła w 2020 roku o 7,7 proc. wię­cej zgo­nów niż śred­nia z poprzed­nich czte­rech lat. Kra­je, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na kil­ka okre­sów ści­słej blo­ka­dy, takie jak Hisz­pa­nia i Bel­gia, mia­ły tzw. nad­mier­ną śmier­tel­ność wyno­szą­cą odpo­wied­nio 18,1 proc. i 16,2 proc. W Pol­sce było to 13,9 proc.

Według rapor­tu, 21 z 30 kra­jów mia­ło wyż­szą nad­wyż­kę śmier­tel­no­ści niż Szwe­cja. Kraj wypadł jed­nak znacz­nie gorzej niż jego nor­dyc­cy sąsie­dzi. Dania odno­to­wa­ła zale­d­wie 1,5 proc. nad­wyż­ki śmier­tel­no­ści, a Fin­lan­dia 1 proc. Z kolei Nor­we­gia nie mia­ła w ogó­le żad­nej nad­mier­nej śmier­tel­no­ści w 2020 roku. Co cie­ka­we, te dwa ostat­nie kra­je przy­ję­ły jesz­cze mniej restryk­cyj­ną poli­ty­kę pan­de­micz­ną niż Szwecja.
Źró­dło: Foun­da­tion for Eco­no­mic Edu­ca­tion doRzeczy