Rad­ni Toron­to zatwier­dzi­li roz­sze­rzo­ny pro­gram Acti­ve­TO na 2021 rok. W week­en­dy wró­cą zamknię­cia ulic. Lake Sho­re Boule­vard West będzie zamknię­ty w wybra­ne week­en­dy. We wszyst­kie sobo­ty i nie­dzie­le zamknię­te będą nato­miast Lake Sho­re Boule­vard East mię­dzy Leslie i Wood­bi­ne, Bay­view Ave­nue mię­dzy Rose­da­le Val­ley Road i Mill Stre­et oraz River Stre­et mię­dzy Ger­rard i Bayview.

Rad­ni mie­li pew­ne oba­wy zwią­za­ne z zamknię­ciem Lake Sho­re West. Ma to zwią­zek z robo­ta­mi dorgo­wy­mi na The Queen­sway na odcin­ku od Park­si­de Dri­ve do Ron­ce­sval­les Ave­nue. Mia­sto będzie też pro­wa­dzić kon­sul­ta­cje z lokal­ny­mi rad­ny­mi w spra­wie moż­li­wo­ści wyłą­cza­nia z ruchu koło­we­go odcin­ków Black Cre­ek Dri­ve, Allen Road i kli­ku ulic w obrę­bie Exhi­bi­tion Place.

Ini­cja­ty­wa Acti­ve­TO zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na w ubie­głym roku w odpo­wie­dzi na koniecz­ność utrzy­my­wa­nia dystan­su spo­łecz­ne­go. Zamy­ka­nie ulic mia­ło dawać wię­cej miej­sca na dystan­so­wa­nie rowe­rzy­stom i pieszym.

Mia­sto dopie­ro ma usta­lić, w któ­ry week­end zacznie się tego­rocz­ny pro­gram Aci­tve­TO. Będzie to zale­ża­ło od pogo­dy i har­mo­no­gra­mu robót drogowych.

Rad­ni zatwe­ir­dzi­li też pilo­ta­żo­wy pro­jekt reor­ga­ni­za­cji ruchu na Yon­ge Stre­et. Aby dać wię­cej swo­bo­dy pie­szym i rowe­rzy­stom, Yon­ge na odcin­ku od Blo­or Stre­et do Davi­svil­le Ave­nue będzie zwę­żo­na do dwóch pasów, zosta­ną doda­ne ścież­ki rowe­ro­we i ulicz­ne ogród­ki. Ma być podob­nie jak na Dan­forth w zeszłym roku, w ramach pro­jek­tu “Desti­na­tion Danforth”.