Nauczy­cie­le z regio­nów Peel i Toron­to, któ­rzy miesz­ka­ją lub pra­cu­ją w dziel­ni­cach szcze­gól­nie zagro­żo­nych roz­prze­strze­nia­niem się COVID-19, mogą być zaszcze­pie­ni w cią­gu prze­rwy kwiet­nio­wej. Do szcze­pie­nia będą się też kwa­li­fi­ko­wać peda­go­dzy z całej pro­win­cji zaj­mu­ją­cy się nauką i wspar­ciem uczniów ze spe­cjal­ny­mi potrzebami.

Gdy licz­ba dostęp­nych szcze­pio­nek się zwięk­szy, ini­cja­ty­wa będzie roz­sze­rzo­na o nauczy­cie­li z regio­nów York, Otta­wy, Hamil­ton, Hal­ton i Durham.

Toron­to i Peel zde­cy­do­wa­ły w tym tygo­dniu o zamknię­ciu szkół do 19 kwiet­nia. Spo­sób reje­stra­cji nauczy­cie­li na szcze­pie­nia jesz­cze jest ustalany.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce zapo­wie­dział inne dodat­ko­we środ­ki bez­pie­czeń­stwa, w tym obo­wiąz­ko­we czysz­cze­nie szkół pod­czas prze­rwy kwiet­nio­wej, uła­twie­nie dostę­pu do testów na COVID-19 oso­bom bez­ob­ja­wo­wym w okre­sie od 12 do 18 kwiet­nia, szko­le­nia przy­po­mi­na­ją­ce z pro­to­ko­łów bez­pie­czeń­stwa, roz­sze­rze­nie obo­wiąz­ko­wych badań prze­sie­wo­wych pod­czas wcho­dze­nia do szkół oraz zachę­ca­nie do nauki na świe­żym powietrzu.

Pro­win­cja zapo­wia­da też orga­ni­za­cję mobil­nych i tym­cza­so­wych kli­nik w dziel­ni­cach, w któ­rych naj­czę­ściej poja­wia­ją się ogni­ska COVID-19.

Tym­cza­sem rad­ni Mis­sis­sau­gi pod­ję­li w śro­dę decy­zję o utwo­rze­niu lot­nych mobil­nych zespo­łów wyszcze­pien­nych, któ­re będą ofe­ro­wać szcze­pie­nia w zakła­dach pra­cy i innych miej­scach gro­ma­dze­nia się ludzi. W Toron­to do nama­wia­nia do szcze­pień wyko­rzy­sta­no reje­stry biblio­tek, pra­cow­ni­cy wypo­ży­czal­ni dzwo­ni­li do domów by przy­po­mnieć o moż­li­wo­ści szczepienia.