Tucker Carlson: Justin Trudeau przyznaje, że szczepionki nie działają

W swym komen­ta­rzu komen­ta­tor FoxNews Tuc­ker Carl­son wska­zał na wypo­wiedź pre­mie­ra fede­ral­ne­go Kana­dy Justi­na Tru­de­au, któ­ry przy­znał, że szcze­pion­ki nicze­go nie zmie­nia­ją i nadal koniecz­ne jest zacho­wa­nie wszyst­kich środ­ków i obostrzeń anty­co­vi­do­wych. Oto fragment