Pomimo kontynuowania szczepień, Ontario może rejestrować ponad 18 000 nowych zakażeń COVID-19 dziennie   — jeśli obecne trendy się utrzymają — twierdzą eksperci przygotowujący prognozy rządowe.

Nowe  mode­lo­wa­nia poka­zu­ją, że dodat­ko­we środ­ki zdro­wia publicz­ne­go mogą obni­żyć tę licz­bę bli­żej 10 000  jed­nak środ­ki te musia­ły­by być znacz­nie bar­dziej restryk­cyj­ne, aby ogra­ni­czyć współ­czyn­nik infekcji.

Według źró­deł mode­lo­wa­nie poka­zu­je rów­nież do 1800 pacjen­tów na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii do koń­ca maja.

Pro­gno­zy opu­bli­ko­wa­ne przez pro­win­cję dwa tygo­dnie temu prze­wi­dy­wa­ły do ​​12 000 nowych przy­pad­ków dzien­nie, z oko­ło 800–1 000 osób na OIT do koń­ca kwietnia.

Rząd Onta­rio roz­wa­ża rów­nież nastę­pu­ją­ce pro­po­zy­cje, któ­re nie zosta­ły jesz­cze for­mal­nie zatwierdzone:

  • Zamknię­cie wszyst­kich zbęd­nych han­dlu deta­licz­ne­go, brak odbio­ru lub dosta­wy przy krawężniku.
  • Dal­sze ogra­ni­cza­nie  godzin pra­cy sklepów.
  • Ogra­ni­cze­nie odbio­ru przy kra­węż­ni­ku (zezwa­la­nie tyl­ko na dosta­wy do domu w przy­pad­ku sprze­da­ży deta­licz­nej, któ­ra nie jest niezbędna).
  • Wstrzy­ma­nie zbęd­nych budów,  i pro­duk­cji nie­zwią­za­nych ze zdro­wiem, żyw­no­ścią lub motoryzacją.
  • Zakaz wszel­kich spo­tkań na świe­żym powie­trzu dla osób nie­bę­dą­cych człon­ka­mi rodzi­ny miesz­ka­ją­cej w tym samym gospo­dar­stwie domowym.
  • Zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych orga­ni­zo­wa­nia wyda­rzeń w pomiesz­cze­niach zamknię­tych, takich jak nabo­żeń­stwa, wese­la i pogrzeby.
  • Zwięk­sze­nie wyso­ko­ści grzy­wien i zwięk­sze­nie upraw­nień policji.

Pre­mier Doug Ford popro­sił  Pre­mie­ra Alber­ty Jason Ken­ney o wysła­nie pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia do Onta­rio, aby pomo­gli w szpitalach.

Ford wysto­so­wał podob­ny wnio­sek do pre­mie­ra Saskat­che­wan Scot­ta Moe.

CBC News dowie­dział się rów­nież, że Onta­rio wystą­pi z for­mal­ną proś­bą do rzą­du fede­ral­ne­go o ponad 600 pra­cow­ni­ków inten­syw­nej opie­ki medycz­nej, któ­rzy będą wspie­rać szpi­ta­le w pro­win­cji. For­mal­na proś­ba jesz­cze się zosta­ła wystosowana.

We wnio­sku, któ­ry nie został jesz­cze for­mal­nie zatwier­dzo­ny, źró­dła poda­ją, że mini­ster­stwo doma­ga się do 346 milio­nów dola­rów dla więk­szej licz­by pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, aby wes­przeć utwo­rze­nie 1000 dodat­ko­wych łóżek do inten­syw­nej opie­ki medycz­nej w szpi­ta­lach w Onta­rio z wyso­ki­mi licz­ba­mi pacjen­tów hospi­ta­li­zo­wa­nych  COVID-19. .

Mini­ster­stwo roz­wa­ża rów­nież prze­nie­sie­nie 1000 pra­cow­ni­ków ze szpi­ta­li z mniej­szą licz­bą pacjen­tów z COVID-19 i obło­że­niem na OIT do tych z naj­wyż­szą licz­bą OIT i hospitalizowanych.

Ten wnio­sek rów­nież nie został jesz­cze for­mal­nie zatwierdzony.

„Pre­mier Ford mówił od same­go począt­ku tej pan­de­mii, że wszyst­kie opcje są na sto­le” — stwier­dzi­ła w czwar­tek pro­ku­ra­tor gene­ral­na Sylvia Jones. I nadal kie­ru­je­my się tą zasadą.

Jones przy­zna­ła jed­nak, że godzi­na poli­cyj­na będzie wyzwa­niem w Onta­rio, wska­zu­jąc na pro­te­sty prze­ciw­ko tej godzi­nie w Quebecu.

Kana­dyj­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wol­no­ści Oby­wa­tel­skich (CCLA) stwier­dzi­ło, że godzi­na poli­cyj­na nie pomo­że kry­zy­so­wi zdro­wia publicz­ne­go i wezwa­ła rząd, aby nie podą­żał tą drogą.

„Wpro­wa­dze­nie godzi­ny poli­cyj­nej to przy­zna­nie się, że rzą­do­wi zabra­kło pomy­słów” — uwa­ża Cara Zwi­bel, dyrek­tor ds. pod­sta­wo­wych wol­no­ści w CCLA. „Jest to nie­po­trzeb­ny i nie­pro­por­cjo­nal­ny śro­dek, któ­ry może przy­nieść wię­cej szko­dy niż pożytku”.

Gabi­net For­da spo­tkał się w czwar­tek, gdy pro­win­cja zgło­si­ła rekor­do­wą licz­bę 4736 nowych przy­pad­ków COVID-19 i 29 innych zgo­nów z tym związanych.

1932 oso­by są hospi­ta­li­zo­wa­ne, a 659 pacjen­tów prze­by­wa na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii z cze­go 419 pod­łą­czo­nych do respiratora.

W tym tygo­dniu szpi­ta­le ogra­ni­cza­ły nie­istot­ne i nie­pil­ne pro­ce­du­ry medycz­ne, aby zapew­nić sobie moż­li­wość opie­ki nad pacjen­ta­mi z COVID-19. Rząd zapo­wie­dział, że szpi­tal polo­wy COVID-19 może zostać otwar­ty w Toron­to jesz­cze w tym miesiącu.

W mię­dzy­cza­sie wydział zdro­wia Grey Bru­ce zale­cił miesz­kań­com, aby pozo­sta­li w domu przez następ­ne dwa dni, ponie­waż warian­ty COVID-19 nasi­la­ją się w regionie.

Wła­dze zdro­wia publicz­ne­go stwier­dzi­ły, że przez następ­ne 48 godzin wszy­scy miesz­kań­cy powin­ni uwa­żać się za nosi­cie­li COVID-19.

Wła­dze stwier­dzi­ły, że kro­ki takie są koniecz­ne po potwier­dze­niu 70 nowych przy­pad­ków w regio­nie w cią­gu ostat­nich 36 godzin.

Pro­win­cja poin­for­mo­wa­ła, że od śro­do­wej aktu­ali­za­cji poda­no 105.430 dawek szcze­pion­ki COVID-19, co zwięk­szy­ło cał­ko­wi­tą licz­bę szcze­pień do 3528404.

 

za cbc