Oko­ło 5800 Ame­ry­ka­nów zara­zi­ło się COVID-19 pomi­mo peł­ne­go zaszcze­pie­nia prze­ciw­ko wiru­so­wi, któ­ry go powo­du­je, poin­for­mo­wa­li w czwar­tek urzęd­ni­cy federalni.

Spo­śród 5800 w peł­ni zaszcze­pio­nych osób, pra­wie 400 wyma­ga­ło lecze­nia w szpi­ta­lach, a 74 zmarło.

Nie­co ponad 40 pro­cent zaka­żeń doty­czy­ło osób w wie­ku 60 lat lub star­szych, a 65 pro­cent sta­no­wi­ły kobie­ty.  Ponad 78 milio­nów ludzi zosta­ło w peł­ni zaszcze­pio­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych od 15 kwietnia.

Dyrek­tor CDC Rochel­le Walen­sky powie­dzia­ła na prze­słu­cha­niu w Kon­gre­sie w czwar­tek, że bada­ne są przyczyny.

„Nie­któ­re to oczy­wi­ście nie­po­wo­dze­nie odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej u danej oso­by, a nie­któ­re z nich, o co się oba­wia­my, mogą być zwią­za­ne z muta­cja­mi, więc przy­glą­da­my się obu” — powiedziała.

Według Walen­sky­’e­go licz­ba przy­pad­ków ziden­ty­fi­ko­wa­nych przez CDC nie obej­mu­je osób, któ­re zacho­ro­wa­ły na COVID-19 mniej niż dwa tygo­dnie po ostat­niej dawce.

Sta­ny w zeszłym mie­sią­cu zaczę­ły zgła­szać licz­by osób, któ­re zara­zi­ły się pomi­mo peł­ne­go zaszcze­pie­nia. Epi­de­mio­lo­dzy w sta­nie Waszyng­ton ziden­ty­fi­ko­wa­li 217 przy­pad­ków, z któ­rych pięć zmar­ło. W Michi­gan odno­to­wa­no 246 przy­pad­ków mię­dzy 1 stycz­nia a 31 mar­ca. Trzech z tych pacjen­tów zmarło.

Tek­sas, Karo­li­na Połu­dnio­wa i Ore­gon to mię­dzy inny­mi sta­ny, któ­re zgło­si­ły ponad 100 przy­pad­ków wśród mieszkańców.

Według ame­ry­kań­skich orga­nów regu­la­cyj­nych, szcze­pion­ka Pfi­ze­ra jest sku­tecz­na w 95%. W bada­niu kli­nicz­nym wyka­za­no, że Moder­na jest sku­tecz­na w 94,1%, pod­czas gdy John­son & John­son była sku­tecz­na w 66,9%. War­to­ści pro­cen­to­we doty­czą dwóch tygo­dni po ostat­nim szczepieniu.