60-let­ni Hans Kri­stian Gaar­der zmarł 6 kwiet­nia w Gran, wkrót­ce po zor­ga­ni­zo­wa­niu dwóch nie­le­gal­nych wyda­rzeń w swo­jej posia­dło­ści. Sek­cja zwłok ujaw­ni­ła, że ​​zwo­len­nik teo­rii spi­sko­wych zmarł na koro­na­wi­ru­sa, któ­ry regu­lar­nie i fał­szy­wie porów­ny­wał z przeziębieniem.

Lokal­ni urzęd­ni­cy uwa­ża­ją, że Gaar­der mógł cho­ro­wać przez kil­ka tygo­dni, nie infor­mu­jąc niko­go o tym, dono­si newsinenglish.no .

Gmi­na Gran na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej potwier­dzi­ła śmierć męż­czy­zny w wie­ku oko­ło 60 lat.

Gmi­na Gran dowie­dzia­ła się, że na posia­dło­ści męż­czy­zny odby­ły się dwa wyda­rze­nia, w pią­tek 26 i sobo­tę 27 mar­ca. Nie wie­my kto uczest­ni­czył w wyda­rze­niu, ale pro­si­my uczest­ni­ków, aby jak naj­szyb­ciej przy­stą­pi­li do testu”.

 

Za Daily Mail