Ponad 200 podróż­nych zosta­ło uka­ra­nych grzyw­ną za odmo­wę pod­da­nia się kwa­ran­tan­nie hote­lo­wej po wylą­do­wa­niu w Kanadzie

Nie­któ­rzy z nich twier­dzą, że zła­ma­li zasa­dy, ponie­waż uwa­ża­li, że bez­piecz­niej jest pod­dać kwa­ran­tan­nie w domu, a w hote­lach panu­je chaos

 Według kana­dyj­skiej Agen­cji Zdro­wia Publicz­ne­go (PHAC), do 30 mar­ca wyda­no 219 man­da­tów pasa­że­rom przy­la­tu­ją­cym do Kana­dy, któ­rzy odmó­wi­li pod­da­nia kwa­ran­tan­nie w wyzna­czo­nym hote­lu. Grzyw­na wyno­si 3000 dol.

Nie­któ­rzy mimo zła­ma­nia zasad  nie otrzy­ma­li jesz­cze grzywny.

22 lute­go rząd fede­ral­ny naka­zał pasa­że­rom przy­la­tu­ją­cym do Kana­dy pod­da­nie się testo­wi COVID-19 po przy­lo­cie i spę­dze­nie do trzech dni kwa­ran­tan­ny w hote­lu zatwier­dzo­nym przez rząd, aby pocze­kać na wyni­ki testu. Pasa­że­ro­wie muszą zapła­cić rachu­nek za swój pobyt, któ­ry może kosz­to­wać nawet 2000 dol.

Podróż­ni, któ­rzy uzy­ska­ją wynik nega­tyw­ny, mogą wró­cić do domu, aby zakoń­czyć 14-dnio­wą kwa­ran­tan­nę. Oso­by, któ­re uzy­ska­ją wynik pozy­tyw­ny, zosta­ną prze­nie­sio­ne do inne­go wyzna­czo­ne­go obiek­tu rządowego.

„Co jest bez­piecz­niej­sze­go,  jechać  pro­sto do sie­bie i nie widzieć ludzi, czy iść do hote­lu i spo­ty­kać się z wie­lo­ma oso­ba­mi”? — pyta reto­rycz­nie jed­na z osób, któ­ra wyszła z lot­ni­ska uni­ka­jąc kwa­ran­tan­ny hote­lo­wej i do tej pory nie otrzy­ma­ła żad­ne­go mandatu.

Ponad­to w hote­lach gdzie odby­wa się kwa­ran­tan­nę panu­je roz­gar­diasz ludzie cho­dzą po kory­ta­rzach, spo­ty­ka­ją sią w hal­lu… Rzecz­nik Kana­dyj­skiej Agen­cji Zdro­wia Publicz­ne­go (PHAC), Tam­my Jar­be­au, zapew­ni­ła dzien­ni­ka­rzy CBC News, że agen­cja moni­to­ru­je sytu­ację, dzwo­niąc do gości pod­da­nych kwa­ran­tan­nie i okre­so­wo odwie­dza­jąc hote­le, aby upew­nić się, że prze­strze­ga­ją wymo­gów agen­cji w zakre­sie zdro­wia i bezpieczeństwa.

Jej zda­nie­me goście hote­lo­wi mogą rów­nież skła­dać skar­gi do PHAC.

„Hote­le, któ­re nie speł­nia­ją wymo­gów okre­ślo­nych przez PHAC, nie będą już wyko­rzy­sty­wa­ne” zapew­ni­ła Jar­be­au w e‑mailu.

W tym momen­cie rząd zatwier­dził 59 hote­li kwa­ran­tan­ny , któ­re znaj­du­ją się w pobli­żu mię­dzy­na­ro­do­wych lot­nisk w Van­co­uver, Cal­ga­ry, Toron­to i Mont­re­alu, jedy­nych mia­stach, w któ­rych obec­nie dozwo­lo­ne są loty mię­dzy­na­ro­do­we w Kanadzie.

Oso­by, któ­re otrzy­ma­ły man­da­ty mogą je zaskar­żyć do sądu i wie­lu to uczyniło.

Rzą­do­wy wymóg kwa­ran­tan­ny jako taki został już zaskar­żo­ny przez Cana­dian Con­sti­tu­tion Foun­da­tion (CCF), orga­ni­za­cję zaj­mu­ją­cą się pra­wa­mi konstytucyjnymi.

Według CCF wymóg ten naru­sza kon­sty­tu­cyj­ne pra­wa Kana­dyj­czy­ków, w tym pra­wo wjaz­du do kra­ju i pra­wo do wolności .

 

za cbc