Nie uciekajmy od życia

Andrzej Kumor w swo­im wide­ofe­lie­to­nie wzy­wa do kon­fron­to­wa­nia się z rze­czy­wi­sto­ścią i uni­ka­nia eska­pi­zmu. Musi­my patrzeć życiu pro­sto w oczy i doko­ny­wać wła­ści­wych wybo­rów. Życie nie pole­ga na hedo­ni­zmie i szu­ka­niu jak naj­więk­szych przy­jem­no­Ści lecz na odkry­ciu i reali­za­cji powo­ła­nia. Czas bie­gnie szyb­ko i wiecz­ność cze­ka, nie bój­my się brać świa­ta takim jakim jest w nim reali­zo­wać to, do cze­go Pan Bóg nas prowadzi.