Guber­na­tor Flo­ry­dy Ron DeSan­tis wydał 1 kwiet­nia ubie­głe­go roku roz­kaz pozo­sta­nia w domu w całym sta­nie, blo­ku­jąc Sun­shi­ne Sta­te na 30 dni w związ­ku z ogól­no­świa­to­wą pani­ką zwią­za­ną z nowym koro­na­wi­ru­sem. Dokład­nie rok póź­niej, w wywia­dzie dla The Epoch Times, przy­znał, że blo­ka­dy były „wiel­kim błę­dem”, rów­nież ta w jego wła­snym stanie.

„Chcie­li­śmy zła­go­dzić skut­ki. Teraz, z per­spek­ty­wy cza­su, widać, że to nie zadzia­ła­ło ”- powie­dział DeSan­tis. „Nie powin­ni­śmy iść tą drogą”.

Nakaz blo­ka­dy na Flo­ry­dzie był znacz­nie mniej rygo­ry­stycz­ny niż nie­któ­re środ­ki doty­czą­ce pozo­sta­nia w domu wpro­wa­dzo­ne w innych sta­nach. Spa­ce­ry, jaz­da na rowe­rze, golf i pla­żo­wa­nie, były dozwo­lo­ne, pod­czas gdy dopusz­czo­ne  rodza­je dzia­łal­no­ści zosta­ły sze­ro­ko zdefiniowane.

reklama

Mimo to guber­na­tor  żału­je wyda­nia tego naka­zu i jest prze­ko­na­ny, że sta­ny, któ­re kon­ty­nu­owa­ły blo­ka­dy, popeł­ni­ły nisz­czą­cy błąd.

Po wyga­śnię­ciu 30 dnio­wej blo­ka­dy na Flo­ry­dzie DeSan­tis roz­po­czął stop­nio­we ponow­ne otwie­ra­nie gospo­dar­ki Na każ­dym eta­pie spo­ty­kał się z ostrą kry­ty­ką ze stro­ny mediów głów­ne­go nur­tu. Guber­na­tor cał­ko­wi­cie ponow­nie otwo­rzył Flo­ry­dę 25 wrze­śnia ubie­głe­go roku. Kie­dy licz­ba przy­pad­ków zaczę­ła rosnąć w związ­ku z zimo­wą falą, nie nało­żył ponow­nie żad­nych ogra­ni­czeń. Zwo­len­ni­cy blo­kad prze­wi­dy­wa­li kata­stro­fę. DeSan­tis jed­nak nie ustąpił.

I nie dla­te­go, że był zawzię­ty; nie­ca­łe dwa tygo­dnie po peł­nym ponow­nym otwar­ciu Flo­ry­dy pod koniec wrze­śnia naukow­cy ze Stan­ford, Harvar­du i Oxfor­du upu­blicz­ni­li Wiel­ką Dekla­ra­cję Bar­ring­to­na, któ­ra odrzu­ca­ła blo­ka­dy jako destruk­cyj­ny i darem­ny śro­dek łago­dzą­cy epi­de­mię. Dekla­ra­cja, któ­ra zosta­ła od tego cza­su pod­pi­sa­na przez 13 985 naukow­ców zaj­mu­ją­cych się medy­cy­ną i zdro­wiem publicz­nym, wzy­wa urzęd­ni­ków publicz­nych do przy­ję­cia podej­ścia ukie­run­ko­wa­nej ochro­ny —   stra­te­gii zasto­so­wa­nej przez DeSantisa.

Pomi­mo kata­stro­fal­nych pro­gnoz doty­czą­cych pan­de­mii na Flo­ry­dzie 1 kwiet­nia 2021 roku Flo­ry­da zaję­ła 27 miej­sce wśród wszyst­kich sta­nów pod wzglę­dem  licz­by zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przez koro­na­wi­ru­sa liczo­nej na milion mieszkańców.

Zna­cze­nie ran­kin­gu jest tym więk­sze, że popu­la­cja Sun­shi­ne Sta­te jest szó­stą naj­star­szą w Sta­nach Zjed­no­czo­nych pod wzglę­dem media­ny wie­ku. Kali­for­nia — stan zamknię­ty, czę­sto porów­ny­wa­ny z Flo­ry­dą ze wzglę­du na niż­szy wskaź­nik umie­ral­no­ści na miesz­kań­ca — jest szó­stym naj­młod­szym sta­nem. Ryzy­ko śmier­ci z powo­du wiru­sa sar­sco­vid-19 jest naj­wyż­sze w przy­pad­ku osób powy­żej 55 roku życia, przy czym gru­pa ta odpo­wia­da za 93 pro­cent zgo­nów w całym kraju.

A tym­cza­sem gospo­dar­ka Flo­ry­dy kwit­nie w porów­na­niu z oka­le­czo­ny­mi gospo­dar­ka­mi Kali­for­nii i Nowe­go Jorku.

 

za Epoch Times