Pre­mier Justin Tru­de­au zapo­wie­dział, że wkrót­ce będą dostęp­ne kolej­ne daw­ki szcze­pio­nek COVID-19 z Pfi­zer-BioN­Tech, a rząd fede­ral­ny wyśle ​​Kana­dyj­ski Czer­wo­ny Krzyż, aby pomóc Onta­rio w szczepieniu.

Tru­de­au ogło­sił w pią­tek kon­trakt z fir­mą Pfi­zer na dodat­ko­we osiem milio­nów dawek szcze­pion­ki, kil­ka godzin po tym, jak Kana­da ogło­si­ła, że ​​dosta­wa z Moder­ny zosta­nie zmniej­szo­na o poło­wę do koń­ca kwietnia.

Jak dono­si Onta­rio o rekor­do­wo wyso­kiej licz­bie przy­pad­ków COVID, Tru­de­au powie­dział, że rząd fede­ral­ny zapew­ni pro­win­cji wię­cej pomo­cy, w tym roz­miesz­cze­nie mobil­nych jed­no­stek służ­by zdro­wia w Toron­to i Hamilton.

Reklama

Reagu­jąc na tę zapo­wiedź pre­mier Onta­rio Doug Ford stwier­dził, że pro­win­cja nie ma pro­ble­mu z dys­try­bu­cją lecz z poda­żą szczepionki.

Tru­de­au obie­cał rów­nież, że do Onta­rio zosta­nie wysła­ny sprzęt medycz­ny, w tym apa­ra­ty tle­no­we i leki na COVID.

Mini­ster ds. Zamó­wień publicz­nych Ani­ta Anand poin­for­mo­wa­ła, że pierw­sze czte­ry milio­ny z ośmiu milio­nów nowych dawek Pfi­ze­ra nade­sła­ne zosta­ną w maju, a kolej­ne dwa milio­ny w czerw­cu i lipcu.