Kel­so Sum­mit w czas zarazy

Krót­ka wyciecz­ka za mia­sto w spo­sób kon­tro­lo­wa­ny i monitorowany