Wszyst­kie kościo­ły w die­ce­zji Lon­don będą zamknię­te  od ponie­dział­ku, zapo­wie­dział biskup London.

Bp Ronald P. Fab­bro, biskup Lon­don Onta­rio, ogło­sił tę wia­do­mość w sobo­tę  w reak­cji na decy­zję pre­mie­ra Douga For­da, że ​​miej­sca kul­tu zosta­ją zamknię­te od godzi­ny 12:00 w poniedziałek.

 

Msze świę­te mogą być odpra­wia­ne w kościo­łach i  trans­mi­to­wa­ne na żywo oraz nagrywane.

Chrzci­ny nale­ży odkła­dać do cza­su zakoń­cze­nia blo­ka­dy, chy­ba że zacho­dzi nie­bez­pie­czeń­stwo śmierci.

To samo z bierzmowaniem.

Wese­la i pogrze­by mogą odby­wać się przy mak­sy­mal­nej licz­bie dzie­się­ciu osób.

„Zda­ję sobie spra­wę, że te nowe ogra­ni­cze­nia będą dla wie­lu uciąż­li­we, zwłasz­cza że dostęp do sakra­men­tów został ponow­nie ogra­ni­czo­ny. Chcę wyra­zić Wam wdzięcz­ność za ofia­ry, któ­re pono­si­cie pod­czas pan­de­mii, a tak­że pod­kre­ślić, że musi­my zde­cy­do­wa­nie  prze­strze­gać wszyst­kich środ­ków, aby przy­czy­nić się do powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19 ”- stwier­dza bp Ronald P. Fab­bro, biskup London.