Usta­no­wie­nie poli­cyj­nych punk­tów kon­tro­l­nych spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne kor­ki na auto­stra­dach gra­nicz­nych Quebecu.

Kil­ka auto­strad i mostów w Onta­rio, gra­ni­czą­cych z Quebe­kiem, zosta­ło zakor­ko­wa­nych wcze­snym ran­kiem w ponie­dzia­łek z powo­du nowych obostrzeń prze­ciw­ko COVID-19 wpro­wa­dzo­nych przez rząd pre­mie­ra Douga Forda.

W pobli­żu Mon­tée Paie­ment, powstał zator o dłu­go­ści 10 kilo­me­trów a  set­ki kie­row­ców sta­ło w kor­kach sta­ra­jąc się sfor­so­wać   most Mac­do­nald-Car­tier mię­dzy Gati­ne­au a Ottawą.

Reklama

Od ponie­dział­ku zbęd­ne podró­że do i z Onta­rio zosta­ły zaka­za­ne, a poli­cyj­ne punk­ty kon­tro­l­ne zosta­ły usta­no­wio­ne na gra­ni­cy pro­win­cji z Quebe­kiem i Mani­to­bą. Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy chcą opu­ścić lub wje­chać do pro­win­cji, muszą to zro­bić tyl­ko z waż­nych powodów,
środ­ki zdro­wia publicz­ne­go w Quebe­cu wyma­ga­ją rów­nież od każ­de­go, kto wje­dzie do pro­win­cji, izo­lo­wa­nia się na 14 dni.