Nowy kalen­darz szcze­pień dopro­wa­dzi do tego, że do 10 maja wszy­scy Pola­cy powy­żej 18. roku życia będą mie­li e‑skierowanie; we wto­rek przed­sta­wi­my, któ­re­go dnia, któ­re rocz­ni­ki będą mogły roz­po­czy­nać reje­stra­cję — poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek w Pol­sat News szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM, peł­no­moc­nik rząd ds. pro­gra­mu szcze­pień pyta­ny o przed­sta­wie­nie nowe­go har­mo­no­gra­mu szcze­pień poin­for­mo­wał, że będzie on doty­czył wysta­wia­nia e‑skierowań na szczepienie.“To jest nowy kalen­darz, któ­ry wła­śnie dopro­wa­dzi do tego, że do 10 maja wszy­scy Pola­cy powy­żej 18. roku życia będą mie­li wysta­wio­ne e‑skierowania” — poin­for­mo­wał Dworczyk.“Przedstawimy, któ­re­go dnia, któ­re rocz­ni­ki będą mogły roz­po­czy­nać reje­stra­cję. Nie może­my zro­bić tego jed­ne­go dnia, ponie­waż pula osób zain­te­re­so­wa­nych była­by tak duża, że żaden sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny by tego nie wytrzy­mał. Mamy już przy­go­to­wa­ny podział na poszcze­gól­ne dni i zapre­zen­tu­je­my go jutro” — dodał minister.
Szef KPRM dopy­ty­wa­ny, czy w nowym kalen­da­rzu reje­stra­cji na szcze­pie­nia będzie “kumu­la­cja” osób z wię­cej niż jed­ne­go rocz­ni­ka, odparł, że “bez wąt­pie­nia będzie to wię­cej rocz­ni­ków niż do tej pory”.Poinformował, że we wto­rek uka­że się takie roz­po­rzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu — jak mówił — szcze­pion­ki, któ­re poten­cjal­nie mogą się zmar­no­wać, będą mogły być wyko­rzy­sty­wa­ne do szcze­pień wszyst­kich osób powy­żej 18. roku życia.Premier Mate­usz Mora­wiec­ki poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek, że rząd chce, aby do 10 maja każ­dy oby­wa­tel powy­żej 18. roku życia otrzy­mał e‑skierowanie na szcze­pie­nie po to, aby od 10 maja uru­cho­mić zapi­sy na szcze­pie­nia dla wszyst­kich chęt­nych doro­słych Polaków.

“Do 10 maja chce­my spo­wo­do­wać, aby każ­dy oby­wa­tel powy­żej 18. roku życia mógł otrzy­mać e‑skierowanie i od 10 maja zapi­sy­wać się na szcze­pie­nie tak, aby naj­póź­niej do sierp­nia — a mamy rosną­cą nadzie­ję, że może to być nawet wcze­śniej i zale­ży od licz­by szcze­pio­nek przy­jeż­dża­ją­cych do Pol­ski — każ­dy oby­wa­tel mógł zostać zaszcze­pio­ny, jeże­li tyl­ko będzie chciał” — powie­dział Morawiecki.W ponie­dzia­łek ruszy­ły zapi­sy na szcze­pie­nia prze­ciw COVID-19 dla 53-lat­ków, któ­rzy na począt­ku roku nie wypeł­ni­li for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na szcze­pie­nie. Reje­stra­cja odby­wa się przez inter­net, info­li­nię 989, SMS-em pod numer 880–333-333 lub w punk­tach szczepień.Według obo­wią­zu­ją­ce­go kalen­da­rza codzien­nie od 12 kwiet­nia do gru­py reje­stru­ją­cych dołą­cza kolej­ny, młod­szy o rok rocz­nik. Od ponie­dział­ku zapi­sy­wać może się już rocz­nik 1968 (53 lat), we wto­rek będzie mógł to uczy­nić rocz­nik 1969 (52 lat), w śro­dę rocz­nik 1970 (51 lat).Kalendarz usta­lo­no według tej zasa­dy na razie do 24 kwiet­nia, kie­dy umó­wić na szcze­pie­nie będą się mogły oso­by w wie­ku 48 lat (rocz­nik 1973). Kto nie zapi­sze się w wyzna­czo­nym dniu, może to zro­bić póź­niej. Wtor­ko­wa aktu­ali­za­cja har­mo­no­gra­mu będzie doty­czyć okre­su od 25 kwiet­nia do 10 maja. (PAP)

autor: Mate­usz Roszak

mst/