Co naj­mniej 82 oso­by ponio­sły śmierć, a 110 zosta­ło ran­nych w poża­rze, któ­ry wybuch w nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę w szpi­ta­lu zakaź­nym w Bag­da­dzie, na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii leczą­cym pacjen­tów z Covid-19 — poin­for­mo­wa­ło w nie­dzie­lę irac­kie MSW.

Wśród ofiar było co naj­mniej 28 pacjen­tów pod respi­ra­to­rem, któ­rzy wal­czy­li z cięż­ki­mi obja­wa­mi koro­na­wi­ru­sa — napi­sał na Twit­te­rze rzecz­nik nie­za­leż­nej komi­sji ds. praw czło­wie­ka Ali al-Baja­ti. Zdję­cia opu­bli­ko­wa­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zy­wa­ły stra­ża­ków gaszą­cych ogień oraz pacjen­tów i ich krew­nych ucie­ka­ją­cych z pło­ną­ce­go budyn­ku. Według wstęp­nych donie­sień pożar w szpi­ta­lu cho­rób zakaź­nych im. Ibn al-Cha­ti­ba na połu­dnio­wo-wschod­nich obrze­żach Bag­da­du spo­wo­do­wa­ła eks­plo­zja butli z tle­nem, do któ­rej doszło w wyni­ku “naru­sze­nia warun­ków bez­pie­czeń­stwa przy ich przechowywaniu”.

Stra­ża­cy wal­czy­li z ogniem, któ­ry roz­prze­strze­nił się na dru­gim pię­trze budyn­ku szpi­ta­la. Eki­py obro­ny cywil­nej gasi­ły pło­mie­nie do wcze­snych godzin ran­nych. Karet­ki pogo­to­wia prze­wio­zły dzie­siąt­ki popa­rzo­nych osób do innych szpi­ta­li. Mini­ster­stwo zdro­wia poda­ło, że co naj­mniej 200 osób zosta­ło uratowanych.

Tym­cza­sem do Pol­ski dotarł wraz z rodzi­ną ewa­ku­owa­ny spe­cjal­nym samo­lo­tem pol­ski dyplo­ma­ta cięż­ko cho­ry na Covid