W oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym w sobo­tę rano pre­mier nazwał wykry­cie w pro­win­cji muta­cji indyj­skiej  B.1.617 „wyjąt­ko­wo nie­po­ko­ją­cym faktem”.

„Obra­zy, któ­re teraz oglą­da­my z innych czę­ści świa­ta, są bole­sne” — powie­dział Ford. „Te nowe śmier­tel­ne muta­cji powo­du­ją znisz­cze­nia w Indiach i innych kra­jach. Nie może­my do tego dopuścić ”.

B.1.617 został po raz pierw­szy odkry­ty w Indiach w mar­cu tego roku. Bada­cze stwier­dzi­li, że wariant, któ­ry ma dwie muta­cje, może łatwiej roz­prze­strze­niać się.

Reklama

W czwar­tek Kana­da wpro­wa­dzi­ła 30-dnio­wy zakaz na wszyst­kie loty komer­cyj­ne i pry­wat­ne z Indii i Paki­sta­nu w wyni­ku wzro­stu licz­by przy­pad­ków COVID-19.

W swo­im oświad­cze­niu w sobo­tę Ford wezwał do „dal­szych dzia­łań” na gra­ni­cach Kana­dy, w tym zaka­zu wszel­kich nie­istot­nych podró­ży, co zosta­ło wpro­wa­dzo­ne tyl­ko na gra­ni­cy USA.