W Pol­sce w peł­ni zaszcze­pio­nych — czy­li dwie­ma daw­ka­mi lub jed­no­daw­ko­wą szcze­pion­ką John­son & John­son — są 2 mln 644 tys. 263 oso­by. Pierw­szą daw­kę otrzy­ma­ło 7 mln 717 tys. 859 osób – poda­no w nie­dzie­lę na twit­te­ro­wym pro­fi­lu #Szcze­pi­my­Się pro­wa­dzo­nym przez Cen­trum Infor­ma­cyj­ne Rządu.

Doda­no, że do tej pory wyko­na­no w sumie 10 mln 287 tys. 545 szcze­pień prze­ciw COVID-19.

Szcze­gó­ło­we dane doty­czą­ce m.in. licz­by szcze­pień w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach są obec­nie nie­do­stęp­ne. Jak wyja­śnio­no na pro­fi­lu #Szcze­pi­my­Się, rzą­do­wy ser­wis prze­cho­dzi aktu­ali­za­cję i będzie nie­do­stęp­ny do 24h.

Reklama

Pol­scy pacjen­ci otrzy­mu­ją szcze­pion­kę prze­ciw COVID-19 jed­nej z czte­rech firm. Pre­pa­rat opra­co­wa­ny przez Jans­sen Phar­ma­ceu­ti­ca NV, fir­mę z pio­nu far­ma­ceu­tycz­ne­go John­son & John­son, jako jedy­ny wyma­ga poda­nia jed­nej daw­ki. Szcze­pion­ki firm Pfizer/BioNTech, Moder­na i Astra­Ze­ne­ca są dwudawkowe.