Pre­zy­dent War­sza­wy Rafał Trza­skow­ski zwró­cił się do woje­wo­dy o opi­nię ws. orga­ni­za­cji Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści — prze­ka­za­ła rzecz­nicz­ka ratu­sza Karo­li­na Gałec­ka. Marsz Nie­pod­le­gło­ści jest zare­je­stro­wa­ny jako zgro­ma­dze­nie cyklicz­ne, jed­nak obec­ne prze­pi­sy zaka­zu­ją orga­ni­za­cji zgromadzeń.

“W związ­ku z tym, że Marsz Nie­pod­le­gło­ści jest wyda­rze­niem cyklicz­nym, w obec­nej sytu­acji epi­de­micz­nej i przy obo­wią­zu­ją­cych obostrze­niach praw­nych @trzaskowski_ zwró­cił się dzi­siaj z pismem do woje­wo­dy o opi­nię w zakre­sie tego­rocz­ne­go mar­szu” — czy­ta­my we wpi­sie Gałec­kiej na Twitterze.

Jak pod­kre­śli­ła w roz­mo­wie z PAP, to woje­wo­da podej­mu­je decy­zję o zare­je­stro­wa­niu zgro­ma­dze­nia jako cyklicz­ne, a Marsz Nie­pod­le­gło­ści jest obec­nie zare­je­stro­wa­ny jako takie wyda­rze­nie na lata 2017–2020.

Prze­pi­sy zwią­za­ne z epi­de­mią zaka­zu­ją jed­nak w ogó­le orga­ni­za­cji zgro­ma­dzeń. “Marsz Nie­pod­le­gło­ści to pla­no­wa­na demon­stra­cja (…) i nie może się odby­wać w związ­ku z prze­pi­sa­mi mówią­cy­mi o epi­de­mii” — mówił w ubie­głym tygo­dniu Trza­skow­ski. Jak dodał, pro­te­sty zwią­za­ne z orze­cze­niem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go są spon­ta­nicz­ne, a mia­sto nie ma na nie wpły­wu, nato­miast “nie ma mowy” o reje­stra­cji zgro­ma­dzeń przez miasto.

W ponie­dzia­łek pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Marsz Nie­pod­le­gło­ści Robert Bąkie­wicz zapo­wie­dział, że Marsz Nie­pod­le­gło­ści odbę­dzie się jak co roku. Wyra­ził nadzie­ję, że wyda­rze­nie to będzie zabez­pie­czać poli­cja. Tego­rocz­nej mani­fe­sta­cji ma towa­rzy­szyć hasło “Nasza cywi­li­za­cja, nasze zasady”.

Tomasz Kali­now­ski z zarzą­du sto­wa­rzy­sze­nia wyja­śnił, że przy zgro­ma­dze­niu cyklicz­nym orga­ni­za­to­rzy nie muszą zgła­szać mani­fe­sta­cji do sto­łecz­ne­go cen­trum zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, ani brać pod uwa­gę opi­nii pre­zy­den­ta War­sza­wy doty­czą­cej moż­li­wo­ści praw­nej prze­pro­wa­dze­nie mar­szu. “Pre­zy­dent War­sza­wy nie jest od tego, aby na cokol­wiek pozwa­lać albo zaka­zy­wać” – zazna­czył. Dodał, że jedy­ne nego­cja­cje na temat mar­szu orga­ni­za­to­rzy mogą pro­wa­dzić z woje­wo­dą mazowieckim.(PAP)

autor­ka: Sonia Otfinowska