Nie­daw­ne ostrze­że­nie eme­ry­to­wa­nych gene­ra­łów, że Fran­cja „roz­pa­da się” i gro­zi jej woj­na domo­wa, gdy isla­mi­ści odry­wa­ją czę­ści kra­ju, jest dale­kie od mar­gi­nal­ne­go punk­tu widze­nia. W rze­czy­wi­sto­ści nowa ankie­ta poka­zu­je, że 58% Fran­cu­zów popie­ra wezwa­nie generałów
Cho­ciaż pre­mier Jean Castex potę­pił list do pre­zy­den­ta Emma­nu­ela Macro­na w tym tygo­dniu, a sygna­ta­riu­szom gro­żą teraz sank­cje dys­cy­pli­nar­ne, son­daż LCI TV prze­pro­wa­dzo­ny przez Har­ris Inte­rac­ti­ve suge­ru­je, że Fran­cu­zi zga­dza­ją się z 20 eme­ry­to­wa­ny­mi gene­ra­ła­mi. Według son­da­żu, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny przez maga­zyn Valeurs Actu­el­les, 73% zgo­dzi­ło się z oce­ną, że kraj „się roz­pa­da”, a 84% zgo­dzi­ło się, że prze­moc we fran­cu­skim spo­łe­czeń­stwie nasi­la się.

„Godzi­na jest poważ­na” — gło­si list. „Fran­cja jest w nie­bez­pie­czeń­stwie”.  Gene­ra­ło­wie ape­lu­ją do pre­zy­den­ta Macro­na i innych lide­rów, aby „zna­leź­li odwa­gę potrzeb­ną  do wyeli­mi­no­wa­nia tych zagro­żeń”, ostrze­ga­jąc, że w prze­ciw­nym razie, „Woj­na domo­wa moe zakoń­czyć nara­sta­ją­cy cha­os.” Sygna­ta­riu­sze doda­li, że Macron był­by wów­czas odpo­wie­dzial­ny za tysią­ce zgonów.

Tyl­ko jed­na trze­cia respon­den­tów stwier­dzi­ła, że ​​gene­ra­ło­wie i inni, któ­rzy pod­pi­sa­li list, powin­ni zostać ukarani.

Reklama

Poza gło­śny­mi incy­den­ta­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi isla­mi­ści stwo­rzy­li get­ta, w któ­rych rdzen­ni miesz­kań­cy Fran­cji sta­no­wią mniej­szość, a poli­cja podob­no boi się tam inter­we­nio­wać. W son­da­żu LCI 86% respon­den­tów stwier­dzi­ło, że pra­wo kra­jo­we nie ma zasto­so­wa­nia w nie­któ­rych miastach.