W nie­dzie­lę 2 maja, po raz kolej­ny wodo­spad Nia­ga­ra został pod­świe­tlo­ny w bia­ło-czer­wo­nych kolo­rach dla uświet­nie­nia Dnia Polo­nii i Dnia Fla­gi. Set­ki tysię­cy osób pol­skie­go pocho­dze­nia miesz­ka w pro­mie­niu kil­ku godzin jaz­dy samo­cho­dem od wodo­spa­dów po obu stro­nach gra­ni­cy USA i Kanady

Zda­rze­nie moż­na było obser­wo­wać za pośred­nic­twem webka­me­ry skie­ro­wa­nej na wodo­spad Link tutaj  Wyda­rze­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne przez The Gene­ral Pula­ski Asso­cia­tion, Inc. z Erie Coun­ty w WNY i zaapro­bo­wa­ne przez Nia­ga­ra Falls Illu­mi­na­tion Board.