Człon rakiety Long March 5B może spaść nam na głowę

Duża chiń­ska rakie­ta ma w nie­kon­tro­lo­wa­ny spo­sób powró­cić do atmos­fe­ry ziem­skiej, ale nie jest jesz­cze jasne, gdzie i kie­dy odłam­ki ude­rzą w naszą planetę.

Chiń­ska rakie­ta Long March 5B “w nie­prze­wi­dy­wal­ny spo­sób” spa­da na Zie­mię po umiesz­cze­niu na orbi­cie czę­ści nowej chiń­skiej sta­cji kosmicz­nej. 22,5‑tonowy moduł sta­cji kosmicz­nej Tian­he znaj­du­je się na wła­ści­wej orbi­cie po oddzie­le­niu, zgod­nie z pla­nem, od pod­sta­wo­we­go człon­ku rakie­ty. Ten ma teraz powró­cić za kil­ka dni lub oko­ło tygodnia.

Wykre­śle­nie tra­jek­to­rii spa­da­ją­ce­go stop­nia rakie­ty jest trud­ne, jeśli nie nie­moż­li­we, ponie­waż obli­cze­nie wpły­wu opo­ru atmos­fe­rycz­ne­go na moduł rdze­nia ma zbyt wie­le nie­wia­do­mych. Atmos­fe­ra ziem­ska może roz­sze­rzać się lub kur­czyć w wyni­ku aktyw­no­ści sło­necz­nej, co utrud­nia dokład­ne osza­co­wa­nie, kie­dy i gdzie spad­nie rakieta.

Orbi­ta obiek­tu nachy­lo­na jest po kątem 41,5 stop­ni ozna­cza tp, że ​​„prze­cho­dzi nie­co dalej na pół­noc niż Nowy Jork, Madryt i Pekin i na połu­dnie aż do połu­dnio­we­go Chi­le i Wel­ling­ton w Nowej Zelan­dii i może ponow­nie spaść w dowol­nym miej­scu na tym obszarze”.

Chi­ny pla­nu­ją napię­ty har­mo­no­gram budo­wy sta­cji kosmicz­nej, a pań­stwo­we media poda­ją, że budo­wa powin­na zostać zakoń­czo­na do koń­ca 2022 roku .