Guber­na­tor Flo­ry­dy Ron DeSan­tis pod­pi­sał usta­wę zaka­zu­ją­cą pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych COVID-19, a tak­że ogło­sił dekret zawie­sza­ją­cy wszyst­kie lokal­ne obostrze­nia przeciwpandemiczne.

DeSan­tis pod­pi­sał dekret  koń­czą­cy ogra­ni­cze­nia dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go i masko­wa­nia wpro­wa­dzo­ne w 2020 r. w odpo­wie­dzi na pan­de­mię COVID-19. Kil­ka ogra­ni­czeń zosta­ło już uchy­lo­nych w ostat­nich tygodniach.

Zakaz wpro­wa­dza­nia pasz­por­tów szcze­pio­nek spra­wia, że ​​Flo­ry­da jest pierw­szym sta­nem , któ­ry podej­mu­je pro­ak­tyw­ne dzia­ła­nia prze­ciw­ko pro­po­zy­cji, któ­rą nie­któ­rzy kon­ser­wa­tyw­ni komen­ta­to­rzy nazy­wa­ją „tyrań­ską”.

Guber­na­tor przy­znał, że Flo­ry­da nie zakoń­czy­ła jesz­cze wal­ki z wiru­sem i wezwał miesz­kań­ców do kon­ty­nu­owa­nia szcze­pień. Stwier­dził, że nakaz uży­wa­nia masek po powszech­nych szcze­pie­niach pod­wa­ży­ło­by zaufa­nie opi­nii publicz­nej do sku­tecz­no­ści szczepionek.

DeSan­tis zauwa­żył, że cho­ciaż sta­ny i mia­sta nie będą już mia­ły ogra­ni­czeń w zakre­sie zdro­wia publicz­ne­go, pry­wat­ne fir­my nadal mogą wyma­gać sto­so­wa­nia masek, dystan­su spo­łecz­ne­go i innych środ­ków ochron­nych — do cze­go mają prawo.

DeSan­tis był gło­śnym prze­ciw­ni­kiem tak zwa­nych pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych, mówiąc, że stwo­rzą dwie kla­sy osób zaszcze­pio­nych i niezaszczepionych.

„Masz pra­wo uczest­ni­czyć w życiu spo­łecz­nym, cho­dzić do restau­ra­cji, fil­mu, gry w pił­kę, wszyst­kich tych rze­czy bez koniecz­no­ści ujaw­nia­nia tego typu infor­ma­cji” — powie­dział w poniedziałek.

Nie­któ­re kra­je euro­pej­skie i Izra­el zapro­po­no­wa­ły ogól­no­kra­jo­we sys­te­my pasz­por­tów szcze­pień, pod­czas gdy kana­dyj­scy urzęd­ni­cy zapo­wie­dzie­li, że wpro­wa­dzą pro­gram pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych dla Kana­dyj­czy­ków pla­nu­ją­cych wyjazd z kraju.