Poli­cja w Toron­to pro­wa­dzi docho­dze­nie w związ­ku z ze strze­la­ni­ną na auto­stra­dzie 401 w ponie­dzia­łek wieczorem.

Funk­cjo­na­riu­sze zosta­li wezwa­ni w oko­li­ce Ken­ne­dy Road i High­way 401 krót­ko po godzi­nie 20:00, w związ­ku z ostrze­li­wa­niem się pasa­że­rów dwóch samo­cho­dów   Mia­ło to miej­sce na zachod­nich pasach auto­stra­dy przy Neil­son Road.

Nie zgło­szo­no żad­nych obra­żeń, a poli­cja pro­si o kon­takt oso­by, któ­re mają nagra­nia z kamer samochodowych.