Onta­rio pró­bu­je uzy­skać reko­men­da­cję NACI (Natio­nal Advi­so­ry Com­mit­tee on Immu­ni­za­tion) w spra­wie mie­sza­nia szcze­pio­nek. Cho­dzi o to, by oso­by, któ­re otrzy­ma­ły pierw­szą daw­kę pre­pa­ra­tu Astra­Ze­ne­ca mogły przy­jąć jako dru­ga pre­pa­rat Pfi­zer-BioN­Tech lub Moderna.

Zastęp­ca głów­ne­go urzęd­ni­ka medycz­ne­go pro­win­cji, dr Bar­ba­ra Yaf­fe, powie­dzia­ła, że pro­win­cja popro­si­ła o przed­sta­wie­nie reko­men­da­cji do poło­wy maja. Doda­ła, że z dużym praw­do­po­do­bień­stwem mie­sza­nie szcze­pio­nek jest bez­piecz­ne i efek­tyw­ne. Mie­sza­nie pre­pa­ra­tów jest sto­so­wa­ne w innych kra­jach, np. w Wiel­kiej Bry­ta­nii, i eks­per­ci zaj­mu­ją­cy się ochro­ną zdro­wia gene­ral­nie są zgod­ni co do bez­pie­czeń­stwa takiej procedury.

Bada­nia w Wiel­kiej Bry­ta­nii wstęp­nie potwier­dzi­ły tezę, jako­by mie­sza­nie szcze­pio­nek mogło roz­sze­rzać i prze­dłu­żać odpor­ność na zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem i jego muta­cja­mi. W bada­niu uczest­ni­czy 800 osób, któ­re przy­ję­ły dwie daw­ki pre­pa­ra­tu Pfi­zer, Astra­Ze­ne­ca lub jed­ną daw­kę Pfi­zer i jed­ną Astra­Ze­ne­ca. Wyni­ki roz­sze­rzo­ne­go bada­nia powin­ny być dostęp­ne w czerw­cu lub lip­cu. Bada­nia kli­nicz­ne mają potrwać rok.

Reklama

Donie­sie­nia o powią­za­niach mię­dzy szcze­pion­ką Astra­Ze­ne­ca a rzad­ki­mi przy­pad­ka­mi zakrze­pi­cy spo­wo­do­wa­ły wzrost nie­chę­ci do szcze­pień. NACI i Health Cana­da zare­ko­men­do­wa­ły poda­wa­nie tego pre­pa­ra­tu oso­bom powy­żej 55 roku życia.

Dr David Wil­liams zapo­wie­dział, że w naj­bliż­szym cza­sie Onta­rio będzie otrzy­my­wać głów­nie szcze­pion­ki fir­my Pfizer.