Kana­da może wysłać do Indii sprzęt medycz­ny ze swo­ich zapa­sów, w tym respi­ra­to­ry, podał w nie­dzie­lę rzecz­nik pra­so­wy fede­ral­nej agen­cji zdro­wia. Health Cana­da prze­ana­li­zo­wa­ło swo­je zaso­by i wyty­po­wa­ło rze­czy, któ­re mogą być prze­ka­za­ne Indiom. Rząd fede­ral­ny jest w kon­tak­cie z wła­dza­mi Indii i sta­ra się okre­ślić moż­li­we obsza­ry pomocy.

Health Cana­da zazna­cza, że ilość sprzę­tu, któ­ry może być prze­ka­za­ny, nie wpły­nie na moż­li­wo­ści reago­wa­nia na roz­wój pan­de­mii w Kanadzie.

Na razie nie wia­do­mo, jaki sprzęt zosta­nie wysła­ny, ani kie­dy to nastąpi.

W sobo­tę pre­mier Doug Ford powie­dział nato­miast, nie poda­jąc szcze­gó­łów, że Onta­rio będzie wysy­łać 3000 respi­ra­to­rów do Indii.