Męż­czy­zna, któ­re­go żona zmar­ła po wie­lo­krot­nie prze­kła­da­nej ope­ra­cji na raka ner­ki, opo­wia­da o tra­gicz­nych skut­kach wstrzy­my­wa­nia pro­ce­dur medycz­nych z powo­du COVID-19. Dzień, w któ­rym kobie­ta umie­ra­ła na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii, był naj­trud­niej­szym w jego życiu.

Andy, któ­ry nie chce poda­wać nazwi­ska ze wzglę­du na sza­cu­nek do zmar­łej żony, mówi, że jego 70-let­nia żona zakwa­li­fi­ko­wa­na do ope­ra­cji zimą, gdy w Onta­rio trwa­ła dru­ga fala COVID-19. Ter­min ope­ra­cji był prze­kła­da­ny dwa razy, ponie­waż kobie­ta była bar­dzo sła­ba. Kie­dy już poczu­ła się lepiej, pro­ce­du­ra była odkła­da­na trzy razy, bo na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii bra­ko­wa­ło łóżek. Żona spę­dzi­ła trzy mie­sią­ce w Micha­el Gar­ron Hospi­tal, po czym zosta­ła prze­nie­sio­na do Toron­to Gene­ral Hospi­tal. Ope­ra­cja w koń­cu się odby­ła z czte­ro­ty­go­dnio­wym opóź­nie­niem. Kobie­cie wycię­to ner­kę, nad­ner­cze i poło­wę wątro­by. Pacjent­ka nie­dłu­go po tym zmarła.

COVID-19 Scien­ce Table poda­je, że w cza­sie trze­ciej fali koro­na­wi­ru­sa, gdy domi­nu­ją nowe muta­cje, wię­cej osób zgła­sza się do szpi­ta­li i czas hospi­ta­li­za­cji jest dłuż­szy. Rada stwier­dzi­ła w zeszłym tygo­dniu, że pro­win­cyj­ny sys­tem opie­ki zdro­wot­nej jest nie­wy­dol­ny. Od począt­ku pan­de­mii prze­ło­żo­no ponad 257 000 ope­ra­cji, przy czym pra­wie 10 000 w dru­giej poło­wie kwiet­nia. Prze­kła­da­ne są nie tyl­ko ope­ra­cje nowo­two­ro­we, lecz tak­że te zwią­za­ne z cho­ro­ba­mi ukła­du krą­że­nia, wymia­ną sta­wów bio­dro­wych i ope­ra­cje kata­rak­ty. Dr Fran­cis Wri­ght, chi­rurg z Sun­ny­bro­ok Health Scien­ces Cen­tre, mówi, że w więk­szo­ści szpi­ta­li GTA nor­mal­nie każ­de­go dnia dzia­ła 12 sal ope­ra­cyj­nych, a teraz tyl­ko dwie.

Według Onta­rio Health obec­nie w każ­dym tygo­dniu prze­pro­wa­dza się o 600 ope­ra­cji na nowo­two­ry mniej niż przed trze­cia falą. Jest to spo­wo­do­wa­ne bra­kiem dostę­pu do łóżek na inten­syw­nej tera­pii. Dr Chris Simp­son, CEO Onta­rio Health, mówi, że ope­ra­cje nowo­two­ro­we powin­ny być wyko­ny­wa­ne w cza­sie uzna­wa­nym za bez­piecz­ny. Ope­ra­cja może być prze­su­nię­ta o tydzień lub dwa, ale jeśli ter­min wypa­da czte­ry lub sześć tygo­dni, to pro­blem sta­je się poważny.

W kwiet­niu onta­ryj­skie mini­ster­stwo zdro­wia instru­owa­ło szpi­ta­le, by ogra­ni­czy­ły licz­bę nie­ko­niecz­nych operacji.