Pre­mier Alber­ty, Jason Ken­ney, zawie­sił obra­dy pro­win­cyj­ne­go par­la­men­tu ze wzglę­du na znacz­ny wzrost licz­by zacho­ro­wań na COVID-19. Lider­ka opo­zy­cyj­nej NDP, Rachel Notley, stwier­dzi­ła, że to prze­jaw tchó­rzo­stwa i ego­izmu premiera.

Notley pod­su­mo­wa­ła, że Ken­ney opusz­cza swo­je sta­no­wi­sko i zosta­wia nie­do­koń­czo­ne pra­ce legi­sla­cyj­ne oraz miesz­kań­ców pro­win­cji samym sobie w momen­cie, kie­dy ci potrze­bu­ją wspar­cia rzą­du. Doda­ła, że nie każ­dy ma taki luk­sus, by móc sobie pozwo­lić na pra­cę zdal­ną. Zarzu­ci­ła pre­mie­ro­wi, że w ten spo­sób pró­bu­je uciec przed odpo­wie­dzial­no­ścią za nie­wła­ści­we decy­zje zwią­za­ne z pan­de­mią, za któ­re jest kry­ty­ko­wa­ny publicz­nie rów­nież przez człon­ków swo­jej par­tii. Zda­niem Notley decy­zja o prze­rwie ma pod­ło­że poli­tycz­nie, a nie jest moty­wo­wa­na tro­ską o zdro­wie publiczne.

Prze­rwa w obra­dach ma trwać dwa tygo­dnie, do 17 maja. Lider rzą­du w par­la­men­cie, Jason Nixon, powie­dział, że wśród par­la­men­ta­rzy­stów nie ma potwier­dzo­nych przy­pad­ków COVID-19. Mini­stro­wie mają spo­ty­kać się zdal­nie. Zdal­nie będą też obra­do­wać komi­sje parlamentarne.

W zeszłym tygo­dniu w czwar­tek, pią­tek i sobo­tę w Alber­cie odno­to­wy­wa­no ponad 2000 nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa dzien­nie. W nie­dzie­lę było ich nie­co mniej. Licz­ba hospi­ta­li­zo­wa­nych wzro­sła jed­nak do 648 osób, z któ­rych 155 wyma­ga­ło poby­tu na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii. Szpi­ta­le w Edmon­ton i Cal­ga­ry zaczę­ły odwo­ły­wać ope­ra­cje w przy­pad­kach, któ­re nie są nagłe. W pią­tek leka­rzom przed­sta­wio­no pro­to­kół dzia­ła­nia na wypa­dek prze­peł­nie­nia oddzia­łów i koniecz­no­ści wybo­ru pacjen­tów, któ­rzy mogą zostać przy­ję­ci na inten­syw­ną terapię.