Kana­dyj­ski Kra­jo­wy Komi­tet Dorad­czy ds. Szcze­pień (NACI) zale­ca, aby pro­win­cje Kana­dy poda­wa­ły poje­dyn­czą daw­kę szcze­pion­ki John­son & John­son doro­słym w wie­ku 30 lat i starszym.

NACI suge­ru­je rów­nież, że pro­win­cje mogą sto­so­wać szcze­pion­kę jed­no­daw­ko­wą u osób, któ­re mogą mieć więk­sze trud­no­ści z zare­zer­wo­wa­niem dru­giej daw­ki innej szczepionki.Porada jest pra­wie iden­tycz­na z tą wyda­ną dla szcze­pion­ki Oxford-Astra­Ze­ne­ca w zeszłym mie­sią­cu i poja­wia się, gdy obie oso­by są podej­rza­ne o wywo­ła­nie nowe­go i bar­dzo rzad­kie­go zespo­łu krzep­nię­cia krwi.

„Ist­nie­ją dowo­dy na to, że szcze­pion­ka Jans­sen “zapew­nia pew­ną ochro­nę przed warian­tem B.1.351”  po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­nym w Afry­ce Połu­dnio­wej, a tak­że warian­tem P.2, któ­ry po raz pierw­szy został ziden­ty­fi­ko­wa­ny w Bra­zy­lii” — pod­su­mo­wu­je NACI.

„Ist­nie­ją dowo­dy na to, że szcze­pion­ka Astra­Ze­ne­ca nie zapew­nia ochro­ny przed warian­tem B.1.351”. — stwier­dza kana­dyj­ski organ.

Tym­cza­sem wła­dze Danii pod­ję­ły decy­zję o cał­ko­wi­tym wyklu­cze­niu pre­pa­ra­tu John­son & John­son z pro­gra­mu szcze­pień prze­ciw­ko Covid-19, w związ­ku z przy­pad­ka­mi zakrze­pów poten­cjal­nie zwią­za­ny­mi z tą szcze­pion­ką — poda­ły w ponie­dzia­łek duń­skie media. Będzie to już dru­gi wyklu­czo­ny przez Kopen­ha­gę śro­dek, po szcze­pion­ce AstraZeneca.
Mimo tego, Euro­pej­ska Agen­cja Leków nie zmie­ni­ła swo­jej reko­men­da­cji dla jed­no­daw­ko­we­go pre­pa­ra­tu, uzna­jąc że korzy­ści prze­wyż­sza­ją ryzyko.