RCMP i człon­ko­wie Alber­ta Health Servi­ces przy­by­li koście­le w śro­dę rano, do zbo­ru Gra­ce­Li­fe na zachód od Edmon­ton aby „fizycz­nie zamknąć” to miej­sce kul­tu. Wokół  budyn­ku wznie­sio­no tym­cza­so­we ogrodzenie.

„Alber­ta Health Servi­ces fizycz­nie zamknę­ła kościół Gra­ce­Li­fe i unie­moż­li­wi­ła dostęp do budyn­ku, dopó­ki Gra­ce­li­fe Church nie będzie w sta­nie wyka­zać zdol­no­ści do prze­strze­ga­nia prze­pi­sów usta­no­wio­nych przez głów­ne­go leka­rza Alber­ty ds. Zdro­wia (CMOH)”, stwier­dza oświad­cze­nie AHS.

W week­end wiel­ka­noc­ny par­king Gra­ce­Li­fe Church ponow­nie był pełny

AHS poin­for­mo­wa­ło w śro­dę, że przez „kil­ka mie­się­cy” organ ds. zdro­wia „pró­bo­wał współ­pra­co­wać z GLC w celu roz­wią­za­nia bie­żą­cych pro­ble­mów zwią­za­nych ze zdro­wiem publicznym”.

Zamknię­cie kościo­ła nastę­pu­je dzień po tym, jak pre­mier Jason Ken­ney ogło­sił dodat­ko­we ogra­ni­cze­nia, któ­re mają pomóc powstrzy­mać trze­cią falę COVID-19 w Albercie.