- Bada­nia kli­nicz­ne dzie­ci pod kątem szcze­pień trwa­ją m.in. w Pol­sce — poin­for­mo­wał w roz­mo­wie z Pol­sat News pre­zes Urzę­du Reje­stra­cji Pro­duk­tów Lecz­ni­czych, Wyro­bów Medycz­nych i Pro­duk­tów Bio­bój­czych Grze­gorz Cessak.

- Roz­po­czę­to bada­nia kli­nicz­ne w czte­rech kra­jach. Weź­mie w nich udział ok 4,5 tys. dzie­ci z całe­go świa­ta: USA, Fin­lan­dii, Hisz­pa­nii i Pol­ski. Pol­ska zatwier­dzi­ła bada­nia kli­nicz­ne, któ­re kie­ro­wa­ne będzie do dzie­ci poni­żej 12. roku życia. Cze­ka­my na wyni­ki badań. One będą we wrze­śniu, więc jeże­li będzie pozy­tyw­na reko­men­da­cja EMA, jesz­cze we wrze­śniu te młod­sze dzie­ci poni­żej 12. roku życia mogą się szcze­pić z nowym rokiem szkol­nym — dodał.

 

Reklama