Sesze­le, któ­re w peł­ni zaszcze­pi­ły wię­cej swo­jej popu­la­cji prze­ciw­ko COVID-19 niż jaki­kol­wiek inny kraj, zamknę­ły szko­ły i odwo­ła­ły zaję­cia spor­to­we na dwa tygo­dnie w mia­rę nasi­la­nia się nowych infek­cji koronawirusa.

Na Sesze­lach  ponad 60%  doro­słej popu­la­cji zaszcze­pio­nych jest dwie­ma daw­ka­mi  prze­waż­nie Astra Zeneca.

„Pomi­mo wszyst­kich  wysił­ków, jakie czy­ni­my, sytu­acja COVID-19 w naszym kra­ju jest obec­nie kry­tycz­na, a od ubie­głe­go tygo­dnia zgła­sza­nych jest wie­le  przy­pad­ków” — powie­dzia­ła Peg­gy Vidot, mini­ster zdrowia.

Reklama

Archi­pe­lag Oce­anu Indyj­skie­go, któ­ry liczy oko­ło 98 000 miesz­kań­ców, jest uza­leż­nio­ny od tury­sty­ki  i szyb­ko roz­po­czął szcze­pie­nia, korzy­sta­jąc z daro­wizn w posta­ci chiń­skich szcze­pio­nek ze Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arab­skich. Od tego cza­su nabył inne szczepionki.

Według Blo­om­berg Vac­ci­ne Trac­ker, do tej pory 62,2% kwa­li­fi­ku­ją­cej się popu­la­cji jest w peł­ni zaszcze­pio­na. Dla porów­na­nia, w przy­pad­ku Izra­ela, kolej­ne­go naj­bar­dziej zaszcze­pio­ne­go naro­du, odse­tek ten wyno­si 55,9%.

Urzęd­ni­cy na kon­fe­ren­cji pra­so­wej poda­li nie­wie­le szcze­gó­łów na temat tego, co może być przy­czy­ną wybu­chu infek­cji, poza tym, że ludzie podej­mo­wa­li mniej środ­ków ostroż­no­ści niż wcześniej.

Według mini­ster­stwa zdro­wia licz­ba aktyw­nych przy­pad­ków w kra­ju wzro­sła 3 maja do 1068   z 612 28 kwiet­nia. Z tych przy­pad­ków 84% to miesz­kań­cy Sesze­li, a resz­ta to obco­kra­jow­cy, stwier­dził Daniel Lucey, pro­fe­sor medy­cy­ny w Dart­mo­uth Geisel Scho­ol of Medi­ci­ne w poście na blo­gu. Pra­wie dwie trze­cie z nich jest albo nie­zasz­cze­pio­nych, albo otrzy­ma­ło tyl­ko jed­ną daw­kę, a jed­na trze­cia otrzy­ma­ła dwie daw­ki. Pod­czas gdy dane z sekwen­cjo­no­wa­nia gene­tycz­ne­go nie są jesz­cze dostęp­ne dla infek­cji z kwiet­nia, wariant B.1.351, po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­ny w RPA pod koniec ubie­głe­go roku, został ziden­ty­fi­ko­wa­ny w lutym na Sesze­lach. W bada­niu szcze­pion­ka Astra­Ze­ne­ca oka­za­ła się mniej sku­tecz­na prze­ciw­ko temu warian­to­wi, a RPA wstrzy­ma­ła pla­ny jej użycia.

„Bio­rąc pod uwa­gę powszech­ne mię­dzy­na­ro­do­we sto­so­wa­nie tych dwóch szcze­pio­nek, ist­nie­ją glo­bal­ne kon­se­kwen­cje dla tego, co dzie­je się obec­nie na Sesze­lach” dodał. Lucey. Inne kra­je, któ­re zaszcze­pi­ły dużą część swo­ich popu­la­cji, odno­to­wa­ły gwał­tow­ny spa­dek zacho­ro­wań na Covid. W Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie 52% ludzi przy­ję­ło pierw­szą daw­kę, licz­ba przy­pad­ków spa­dła o 96% w porów­na­niu z ostat­nim rekor­dem odno­to­wa­nym w stycz­niu. W Izra­elu, gdzie pra­wie 60% przy­ję­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę, licz­ba nowych przy­pad­ków spa­dła o 99%.

za https://www.newscientist.com/ bloomberg.com