Wariant del­ta koro­na­wi­ru­sa może łatwo prze­no­sić się z zaszcze­pio­nych osób na ich domow­ni­ków, wyka­za­ły nowe bry­tyj­skie bada­nia cho­ciaż oso­by, któ­re same były zaszcze­piop­ne  były mniej podat­ne na zarażenie.

Bada­nie Impe­rial Col­le­ge Lon­don ilu­stru­je, w jaki spo­sób wyso­ce zakaź­ny wariant Del­ta może roz­prze­strze­niać się nawet w zaszcze­pio­nej populacji.

Infek­cje u zaszcze­pio­nych ustę­po­wa­ły szyb­ciej, ale szczy­to­we mia­no wiru­sa pozo­sta­ło podob­ne do reje­stro­wa­ne­go u osób nieszczepionych.

„Prze­pro­wa­dza­jąc wie­lo­krot­ne i czę­ste pobie­ra­nie pró­bek z kon­tak­tów z przy­pad­ka­mi COVID-19, odkry­li­śmy, że zaszcze­pio­ne oso­by mogą zara­żać się i prze­no­sić infek­cje w gospo­dar­stwach domo­wych, w tym na zaszcze­pio­nych człon­ków gospo­dar­stwa domo­we­go” – stwier­dzi­ła dr Ani­ka Sin­ga­nay­agam, współ­au­tor­ka badania. .

„Nasze odkry­cia dostar­cza­ją waż­nych infor­ma­cji na temat… dla­cze­go wariant Del­ta nadal powo­du­je wyso­ką licz­bę przy­pad­ków COVID-19 na całym świe­cie, nawet w kra­jach o wyso­kim wskaź­ni­ku szczepień”.

Bada­nie, w któ­rym wzię­ło udział 621 uczest­ni­ków, wyka­za­ło, że z 205 kon­tak­tów domo­wych osób zaka­żo­nych Del­tą COVID-19, 38% kon­tak­tów domo­wych, któ­re nie były zaszcze­pio­ne, uzy­ska­ło wynik pozy­tyw­ny, w porów­na­niu do 25% osób zaszczepionych.

Epi­de­mio­log Neil Fer­gu­son powie­dział, że zdol­ność prze­no­sze­nia del­ty ozna­cza, że ​​jest mało praw­do­po­dob­ne, iż aby Wiel­ka Bry­ta­nia osią­gnę­ła „odpor­ność stad­ną” na dłu­gi okres, jeśli obec­na trans­mi­sja epi­de­mii osią­gnie szczyt, a następ­nie zacznie spa­dać, z defi­ni­cji w pew­nym sen­sie osią­gnę­li­śmy odpor­ność sta­da, ale nie będzie to trwa­ła rzecz” – powie­dział dziennikarzom.

Dla­te­go jego zda­niem nale­ży szcze­pić ponownie.

 

Wyni­ka z tego rów­nież, że pasz­por­ty szcze­pień nie mają medycz­ne­go sen­su w kon­tro­li epidemii.