Pol­ska odku­pi od Danii szcze­pion­ki Johnson&Johnson?

Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki zło­żył swo­je­mu odpo­wied­ni­ko­wi w Danii ofer­tę odku­pie­nia szcze­pio­nek fir­my Johnson&Johnson. Infor­ma­cję potwier­dził Michał Dwor­czyk, szef KPRM.

W ostat­nim cza­sie rząd w Kopen­ha­dze wyklu­czył pre­pa­rat fir­my Johnson&Johnson z pro­gra­mu szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19. Powo­dem tej decy­zji były przy­pad­ki zakrze­pów zwią­za­nych z szcze­pion­ką. Wcze­śniej Dania zre­zy­gno­wa­ła z szcze­pień pre­pa­ra­tem AstraZeneca.

Jed­no­daw­ko­wy pre­pa­rat Johnson&Johnson w ostat­nim cza­sie w Pol­sce był poda­wa­ny m.in. uczest­ni­kom akcji „Szcze­pi­my się na majów­kę”.  Ini­cja­ty­wa cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem Pola­ków. Mini­ster Michał Dwor­czyk poin­for­mo­wał, że w ramach akcji zaszcze­pio­nych zosta­ło ponad 50 tys. osób.