Health Cana­da uwa­ża, że szcze­pion­kę Pfi­zer-BioN­Tech COVID-19 moż­na teraz bez­piecz­nie poda­wać dzie­ciom w wie­ku od 12 lat.

Fede­ral­na agen­cja zdro­wia ogło­si­ła, że ​​zatwier­dzi­ła poda­wa­nie szcze­pion­ki dzie­ciom w wie­ku od 12 do 15 lat, po począt­ko­wym zezwo­le­niu na jej sto­so­wa­nie u osób w wie­ku 16 lat i starszych.

Kana­da jest pierw­szym kra­jem na świe­cie, któ­ry zgo­dził się na szcze­pie­nie młod­szych gru­pom wiekowym.

reklama

Pozwo­le­nie zosta­ło wyda­ne na pod­sta­wie wyni­ków bada­nia kli­nicz­ne­go III fazy fir­my Pfi­zer-BioN­Tech z udzia­łem 2260 nasto­lat­ków w wie­ku od 12 do 15 lat.

Prze­pro­wa­dzo­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych bada­nie wyka­za­ło, że szcze­pion­ka jest w 100% sku­tecz­na u dzie­ci w wie­ku od 12 do 15 lat, w porów­na­niu z 95% sku­tecz­no­ścią wyka­za­ną po dru­giej daw­ce w pró­bach ze star­szy­mi gru­pa­mi wiekowymi.

„Pod­czas gdy młod­sze oso­by są mniej nara­żo­ne na poważ­ne przy­pad­ki COVID-19, dostęp do bez­piecz­nej i sku­tecz­nej szcze­pion­ki pomo­że kon­tro­lo­wać roz­prze­strze­nia­nie się cho­ro­by na ich rodzi­nę i przy­ja­ciół, z któ­rych nie­któ­rzy mogą być bar­dziej nara­że­ni na powi­kła­nia. Pomo­że rów­nież w powro­cie do nor­mal­ne­go życia naszych dzie­ci, któ­re prze­ży­ły taki trud­ny okres w cią­gu ostat­nie­go roku ”- stwier­dził Sharma.

Dyrek­tor medycz­ny pro­du­cen­ta szcze­pion­ki  BioN­Tech, Ozlem Ture­ci, powie­dział, że trwa­ją bada­nia nad sto­so­wa­niem szcze­pion­ki w popu­la­cjach pedia­trycz­nych, a tak­że trwa­ją bada­nia nad bez­pie­czeń­stwem i sku­tecz­no­ścią u dzie­ci w wie­ku od 6 mie­się­cy do 11 lat.

Shar­ma powie­dział, że gigant far­ma­ceu­tycz­ny zasu­ge­ro­wał, że już we wrze­śniu może zło­żyć wnio­sek doty­czą­cy roz­sze­rze­nia sto­so­wa­nia na dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat.

Szcze­pion­ka jest szcze­pion­ką mRNA, co ozna­cza, że ​​uczy komór­ki, jak wytwa­rzać biał­ko wyzwa­la­ją­ce odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­ną bez uży­cia żywe­go wiru­sa wywo­łu­ją­ce­go COVID-19. Po uru­cho­mie­niu tej odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej wytwa­rza­ne są prze­ciw­cia­ła, któ­re chro­nią ludzi przed zakażeniem.