Toron­to Regio­nal Real Esta­te Board twier­dzi, że kwie­cień przy­niósł rekor­do­wą licz­bę sprze­da­ży domów w regio­nie, ale tem­po obser­wo­wa­ne­go na począt­ku tego roku zaczy­na słabnąć.

Zarząd poda­je, że w kwiet­niu w regio­nie sprze­da­no 13 663 domy, co sta­no­wi wzrost o 362 pro­cent w porów­na­niu z 2957 nie­ru­cho­mo­ścia­mi sprze­da­ny­mi w kwiet­niu ubie­głe­go roku, któ­ry był pierw­szym peł­nym mie­sią­cem pan­de­mii COVID-19.

Jed­nak sprze­daż domów w kwiet­niu spa­dła o 12,7 proc. w porów­na­niu z poprzed­nim miesiącem.

Nowe listin­gi w kwiet­niu wzro­sły o 237 pro­cent w porów­na­niu z rokiem ubie­głym, ale spa­dły o 8,4 pro­cent w porów­na­niu z mar­cem 2021 roku.

Śred­nia cena sprze­da­ży wynio­sła 1090992 dol., co ozna­cza wzrost  w porów­na­niu z  820 226 dol. w kwiet­niu ubie­głe­go roku, ale spa­dek wobec 1097,565 dol. w mar­cu 2021 roku.

TRREB twier­dzi, że spad­ki z mie­sią­ca na mie­siąc są ozna­ką osła­bie­nia aktyw­no­ści ryn­ko­wej i wska­zu­ją, że region może wyczer­py­wać pulę poten­cjal­nych nabyw­ców w ramach ist­nie­ją­cej popu­la­cji GTA.