Przed­sta­wi­cie­le służ­by zdro­wia w Nowym Brunsz­wi­ku poin­for­mo­wa­li , że w pro­win­cji zmar­ła jed­na oso­ba z powo­du zakrze­pi­cy po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca COVID-19, ale nadal zale­ca­ją jej stosowanie.

Jest to dru­gi przy­pa­dek ostrej zakrze­pi­cy po szcze­pion­ce Astra­Ze­ne­ca w pro­win­cji, ale pierw­sza śmierć w wyni­ku zespo­łu zakrze­pi­cy i trom­bo­cy­to­pe­nii (TTS).

Zmar­ły miał 60 lat. Oso­ba ta otrzy­ma­ła daw­kę szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca COVID-19 w poło­wie kwiet­nia i   sie­dem dni po szcze­pie­niu wystą­pi­ły objawy

reklama

Cho­ry tra­fił na ostry dyżur na lecze­nie, został przy­ję­ty i zmarł dwa dni później.

Nie ujaw­nio­no żad­nych innych informacji.

Do tej pory New Brun­swick otrzy­mał 48 000 dawek pre­pa­ra­tu AstraZeneca.

Oso­by, któ­re otrzy­ma­ły szcze­pion­kę Astra­Ze­ne­ca, powin­ny moni­to­ro­wać nastę­pu­ją­ce obja­wy od czte­rech do 28 dni po szczepieniu:

  • Dusz­ność
  • Ból w klat­ce piersiowej
  • Obrzęk nóg
  • Upo­rczy­wy ból brzucha
  • Obja­wy neu­ro­lo­gicz­ne, w tym sil­ne i utrzy­mu­ją­ce się  bóle gło­wy, nie­wy­raź­ne widzenie
  • Sinia­ki na skó­rze lub drob­ne plam­ki krwi pod skó­rą poza miej­scem wstrzyknięcia

Obec­nie New Brun­swick ofe­ru­je szcze­pion­kę Astra­Ze­ne­ca każ­de­mu w wie­ku powy­żej 55 lat.