Poli­cja zare­kwi­ro­wa­ła spo­rą ilość mari­hu­any od nie­li­cen­cjo­no­wa­ne­go sprze­daw­cy dzia­ła­ją­ce­go w North York. Wśród zabez­pie­czo­nych przed­mio­tów zna­la­zło się pra­wie 70 kg pro­duk­tów spo­żyw­czych z mari­hu­aną, ponad 7 kg mari­hu­any luzem, 22 gra­ny prosz­ku CBD, 394 goto­we join­ty, 126 gra­mów grzy­bów halu­cy­no­gen­nych i 558 gra­mów haszyszu.

Nakaz prze­szu­ka­nia Just Com­pas­sion Dispen­sa­ry, wysta­wio­ny w opar­ciu o Can­na­bis Act, został wyko­na­ny po połu­dniu 30 kwiet­nia. Lokal znaj­do­wał się przy Shep­pard Ave­nue w pobli­żu Keele Street.
Reklama