Rząd Onta­rio opu­bli­ko­wał szcze­gó­ły pla­nu finan­so­we­go dla edu­ka­cji w roku 2021–22, w któ­rym prze­zna­cza oko­ło 2 miliar­dów dola­rów m.in. na zaso­by kadro­we i ini­cja­ty­wy zwią­za­ne z ochro­ną zdro­wia psy­chicz­ne­go. 1,6 miliar­da ma być prze­ka­za­ne na wspar­cie uczniów i nauczy­cie­li w cza­sie pandemii.

Rząd chce zobo­wią­zać kura­to­ria, by przez cały rok szkol­ny 2021–22 obo­wiąz­ko­wo ofe­ro­wa­ły moż­li­wość nauki w try­bie zdal­nym. Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce powie­dział, że rząd ogła­sza­jąc to wcze­śniej daje szko­łom, uczniom i rodzi­com moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do kolej­ne­go roku szkol­ne­go. Dodał, że naucza­nie w szko­łach pre­wen­cyj­nie ma być orga­ni­zo­wa­ne tak, by ogra­ni­czyć mie­sza­nie się klas.

Część kura­to­riów, w tym Dur­ham District Scho­ol Board i Water­loo Region District Scho­ol Board, już opu­bli­ko­wa­ły swo­je pla­ny wir­tu­al­ne­go naucza­nia w roku 2021–22.

Reklama

W ramach finan­so­wa­nia edu­ka­cji rząd rezer­wu­je 29,4 milio­na dol. na pokry­cie zwięk­szo­nych kosz­tów ope­ra­cyj­nych (np. popra­wy sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych), 383,6 mln na kosz­ty oso­bo­we, 40 milio­nów przez dwa lata na naucza­nie zdal­ne. 450 milio­nów zosta­nie wyda­ne na środ­ki ochro­ny oso­bi­stej. Inne inwe­sty­cje to: 86 mln na opła­ce­nie pie­lę­gnia­rek i orga­ni­za­cję testów dla osób bez obja­wów COVID-19; 65,5 mln na trans­port, 59 mln na edu­ka­cję spe­cjal­ną; 15 mln na nowe tech­no­lo­gie w szko­łach; 20 mln na ini­cja­ty­wy podej­mo­wa­ne przez kura­to­ria, któ­re mają na celu wspar­cie uczniów w powro­cie do szkół, w tym uczniów ciem­no­skó­rych, pocho­dze­nia indiań­skie­go oraz tych z uboż­szych rodzin, któ­re nie­pro­por­cjo­nal­nie moc­no odczu­ły skut­ki pandemii.

Na ini­cja­ty­wy zwią­za­ne ze zdro­wiem psy­chicz­nym rząd prze­zna­cza 80 milio­nów dol. Pla­no­wa­ne jest zatrud­nie­nie dodat­ko­wych spe­cja­li­stów, orga­ni­za­cja szko­leń dla peda­go­gów, a tak­że podej­mo­wa­nie współ­pra­cy z lokal­ny­mi poradniami.