Pre­mier Doug Ford zapy­tał wstęp­nie guber­na­tor sta­nu Michi­gan, czy pra­cow­ni­cy trans­gra­nicz­ni uzna­wa­ni za nie­zbęd­nych z Onta­rio mogli­by być zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Pani guber­na­tor Gret­chen Whit­mer podob­no na razie jest otwar­ta na taki pomysł i ocze­ku­je na wię­cej szcze­gó­łów. Ozna­cza to, że teraz Onta­rio powin­no przy­go­to­wać kon­kret­ną pro­po­zy­cję i zoba­czyć, czy osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia będzie moż­li­we. Ramy cza­so­we przed­sta­wie­nia pro­po­zy­cji na razie nie są znane.

Pra­cow­ni­cy trans­gra­nicz­ni z Mani­to­by — kie­row­cy cię­ża­ró­wek, nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy szkół — już mogą korzy­stać ze szcze­pień w Dakocie.