Osią­gnię­cie odpor­no­ści stad­nej w Kana­dzie nie będzie łatwe, twier­dzą eks­per­ci. Zazna­cza­ją jed­nak, że powrót do rze­czy­wi­sto­ści sprzed pan­de­mii będzie moż­li­wy dzię­ki szczepieniom.

Prof. Paul Tup­per z wydzia­łu mate­ma­ty­ki Simon Fra­ser Uni­ver­si­ty oce­nia, że z odpor­no­ścią stad­ną może być pro­blem z kil­ku powo­dów. Przede wszyst­kim koro­na­wi­rus sze­rzy się na całym świe­cie i może być wpro­wa­dza­ny z zewnątrz prak­tycz­nie przez każ­dą gra­ni­cę, a odpor­ność zyski­wa­na poprzez szcze­pie­nia lub prze­cho­ro­wa­nie COVID-19 utrzy­mu­je się przez okre­ślo­ny czas. Do tego szcze­pion­ki nie są do koń­ca sku­tecz­ne wobec nie­któ­rych nowych muta­cji koro­na­wi­ru­sa. Poziom odpor­no­ści spo­łe­czeń­stwa zmie­nia się w zależ­no­ści od tego, jaki wariant wiru­sa jest domi­nu­ją­cy. Dla­te­go zda­niem Tup­pe­ra osta­tecz­nie może­my dojść do takiej sytu­acji, jaką mamy w przy­pad­ku zwy­kłej gry­py. Szan­se na era­dy­ka­cję COVID-19 są znikome.

Sarah Otto, pro­fe­sor Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia, mówi, że ze wzglę­du na muta­cje trud­no jest okre­ślić współ­czyn­nik repro­duk­cji koro­na­wi­ru­sa, przez co trud­niej jest usta­lić doce­lo­wą war­tość, któ­rej osią­gnię­cie ozna­cza­ło­by uzy­ska­nie odpor­no­ści stad­nej. Otto przy­po­mi­na jesz­cze, że oso­by zaszcze­pio­ne też mogą się zara­zić, mimo że praw­do­po­do­bień­stwo roz­wo­ju cho­ro­by i wystą­pie­nia obja­wów jest u nich ogra­ni­czo­ne. Nie wia­do­mo jesz­cze, jak sku­tecz­ne są szcze­pion­ki jeśli cho­dzi o ogra­ni­cza­nie trans­mi­sji wiru­sa z jed­nej oso­by na inne.

Reklama

Spe­cja­li­sta ds. cho­rób zakaź­nych z Uni­ver­si­ty of Toron­to, Dr Isa­ac Bogoch, powta­rza, że szcze­pie­nia mogą się przy­słu­żyć do zmniej­sze­nia współ­czyn­ni­ka trans­mi­sji, tak że w nie­któ­rych regio­nach może nie wystę­po­wać, a w innych będzie się od cza­su do cza­su pojawiał.

Wcze­śniej suge­ro­wa­no, że o osią­gnię­ciu odpor­no­ści stad­nej moż­na mówić, gdy 70 proc. popu­la­cji zosta­nie zaszcze­pio­na. Teraz jed­nak naukow­cy nie poda­ją kon­kret­nych liczb z uwa­gi na muta­cje koronawirusa.